Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες οι επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να διευρύνουν τις πωλήσεις τους με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού πλαισίου, η μεταβολή των παραγωγικών και αγοραστικών συνηθειών και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπροσαρμόζουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

IBR ΕΚΕ: πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το συνεχές μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κλίμα, οι οργανισμοί καλούνται διαρκώς να προσαρμόζονται με αμεσότητα και ευελιξία, να επανασχεδιάζουν διαδικασίες και πρακτικές και να βρίσκουν νέες λύσεις.  

Στο τμήμα του Operational Advisory υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε στρατηγικό, λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Με μια προσωποποιημένη προσέγγιση στους πελάτες μας, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους,  κατανοούμε τους ιδιαιτερότητές τους, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα. Ακολουθούμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρακτικές με μεθόδους συγκροτημένης προσέγγισης, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντάς τους σε μείζονα οικονομικά, λειτουργικά, διαχειριστικά, και αναπτυξιακά θέματα που αντιμετωπίζουν.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η «κάθετη» παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, οι υπηρεσίες του Operational Advisory παρέχονται μέσα από τρεις πυλώνες:

 • Υπηρεσίες σχετικά με τους επιχειρησιακούς κινδύνους (Business Risk Services)
 • Υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδυτικών Αποφάσεων (Project Finance) 
 • Υπηρεσίες Λειτουργικής Βελτίωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Business Consulting)

Οι λύσεις που προτείνουμε 

Business Risk Services

Οι υπηρεσίες Business Risk Services στοχεύουν στον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης που επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις από τις Εποπτικές Αρχές. Τέλος το Τμήμα υποστηρίζει τις εταιρείες που εφαρμόζουν αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και λειτουργίας ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υπηρεσίες Κανονιστικής  Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων
 • Καταγραφή και αξιολόγηση διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Υπηρεσίες σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)
 • Υπηρεσίες ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (IT Audit)

Project Finance – Government and Infrastructure Advisory

Οι υπηρεσίες Project Finance περιλαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών σχετικά με την εύρεση χρηματοδότησης και την υλοποίηση έργων μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ. Το τμήμα υποστηρίζει την υλοποίηση και εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την εύρεση χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και αντίστοιχα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και την κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχεδιασμό, υποστήριξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων μέσω παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων
 • Υπηρεσίες ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σε επενδυτικά έργα
 • Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανεύρεση κεφαλαίων
 • Παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση επενδύσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς σχετικά με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
 • Κατάρτιση εκθέσεων απολογισμού και φορέων για υλοποίηση επενδύσεων  

Business Consulting Services

Οι υπηρεσίες Business Consulting αφορούν την παροχή υποστήριξης σχετικά με τη διαμόρφωση  στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, τη λειτουργική αναδιοργάνωση, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εξορθολογισμό του κόστους καθώς και την επεξεργασία στοιχείων - ανάπτυξη εργαλείων σχετικά με τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Επίσης το τμήμα υποστηρίζει επιχειρήσεις στην κατάρτιση σχεδίων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής βελτίωσης, ενώ κατέχει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με οικογενειακές επιχειρήσεις, τη δημιουργία cluster οικονομικών μονάδων και τη διοίκηση έργων. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικής σε εταιρικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
 • Λειτουργική αναδιοργάνωση και βελτίωση διαδικασιών (Performance Improvement)
 • Ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων (Data Analytics)
 • Finance Management: Ανάπτυξη εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
 • Κατάρτιση σχεδίων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής βελτίωσης
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με οικογενειακές επιχειρήσεις (Family Business Advisory), clustering επιχειρήσεων και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργων (project management office)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton 

Η Grant Thornton και το τμήμα Operational Advisory μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει προσφέρει υπηρεσίες που «ξεκλειδώνουν» προβλήματα διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της χρηματοδότησης και είναι σε θέση να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν λειτουργικές λύσεις οργάνωσης και βελτιστοποίησης.  

Η προστιθέμενη αξία του Operational Advisory συνίσταται κυρίως από την πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων, τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών αλλά και τη κατανόηση των προσδοκιών που έχουν σήμερα οι οργανισμοί.