ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 31.07.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Ως νέα καταληκτική προθεσμία τέθηκε η 31.10.2022 για την εμπρόθεσμη ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης στο Μητρώο καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού. Επομένως, πρόσωπα που είτε α) δεν τήρησαν την υποχρέωση εγγραφής εντός των προθεσμιών που τέθηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, είτε β) δεν έχουν προβεί σε αρχική καταχώριση στο Μητρώο μετά την ολοκλήρωση σύστασης τους, είτε γ) δεν επικαιροποίησαν το Μητρώο εμπρόθεσμα ως προς αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων, μπορούν να προχωρήσουν σε καταχώριση στο Μητρώο εντός της νέας καταληκτικής προθεσμίας χωρίς πρόστιμα. Ταυτόχρονα, διευκρινίστηκε ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες. Η ρύθμιση αυτή για την χρονική επέκταση των προθεσμιών καταχώρισης κρίθηκε αναγκαία σε συνέχεια της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων προκειμένου να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα υπόχρεα πρόσωπα προς συμμόρφωση. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των χρηματικών κυρώσεων κυμαίνεται πλέον από 5.000 έως 40.000 ευρώ ενώ η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεου προσώπου. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δηλαδή για συστάσεις νέων νομικών προσώπων ή για αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που λαμβάνουν χώρα μετά την 31.08.2022, θα ισχύει κανονικά η προθεσμία των 60 ημερών για ενημέρωση του Μητρώου, η οποία θα εκκινεί είτε από την σύσταση του υπόχρεου προσώπου είτε από την ημερομηνία επέλευσης της οποιασδήποτε μεταβολής.

Η χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών αποτελεί μονόδρομο για μία ολιστική διαχείριση των κινδύνων

Η χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών αποτελεί μονόδρομο για μία ολιστική διαχείριση των κινδύνων

Read this article


Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο που εισάγει τροποποιήσεις στο καθεστώς αναφορικά με την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων που δίνουν αυξημένη κατά 100% φορολογική έκπτωση.

Προτείνεται πλέον η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές/ελεγκτική εταιρία που θα συντάσσουν «Έκθεση Διασφάλισης» για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, προκειμένου να μπορούν να πιστοποιηθούν δαπάνες που αφορούν ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα περιορίζεται σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των επιχειρήσεων, ώστε να αποστέλλονται οι βεβαιώσεις από την αρμόδια αρχή εντός περιόδου ενός εξαμήνου. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των δειγματοληπτικών ελέγχων σε ποσοστό 5% σε 15% επί του συνόλου των υποβαλλόμενων εκθέσεων, προς τον σκοπό διασφάλισης της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και της ακρίβειας των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών. Τέλος, για αιτήματα πιστοποίησης δαπανών που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 προβλέπεται προθεσμία υποβολής των ως άνω εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Με το ισχύον καθεστώς, η επιχείρηση με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε, ενώ δυνητικά και μόνο υποβάλει εναλλακτικά έκθεση ορκωτού ελεγκτή με ανάλογη διαδικασία όπως εκείνη του νέου νομοσχεδίου. Βασικό κριτήριο για την οριοθέτηση/διάκριση των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε σχέση με συναφείς επιστημονικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές δραστηριότητες είναι η παρουσία στις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας, όταν δηλαδή η λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι εύκολα εμφανής σε άτομο εξοικειωμένο με το βασικό απόθεμα της γνώσης και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο σχετικό τομέα. Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων πρέπει αφενός οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα που υλοποιούνται από την επιχείρηση και αφετέρου να τηρείται ιδιαίτερος λογαριασμός στα λογιστικά της αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Προς παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, με σχετική Κ.Υ.Α. έχουν οριοθετηθεί, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων που υπάγονται ή μη στην έννοια της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθώς και κατηγορίες δαπανών που γίνεται δεκτό ότι πραγματοποιούνται παραδεκτά στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα