Στο ολοένα πιο περίπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν αξία με βιώσιμους όρους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ομάδα των Business Risk Services της Grant Thornton παρέχει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις, που συμβάλλουν στην προσπάθεια  ανάπτυξης του πελάτη και αποσκοπούν στην προστασία της ενδογενούς αξίας της επιχείρησής του.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και γνώση μας σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, του κινδύνου και της συμμόρφωσης στο κανονιστικό πλαίσιο, μπορούμε να αξιολογούμε το περιβάλλον Εσωτερικού Ελέγχου σας και με αυτό τον τρόπο να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη πληροφόρηση και τελικά τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας.

INSIGHTS Corporate Governance Διαβάστε περισσότερα

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Η Grant Thornton παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου, καθώς επίσης και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το οποίο θα θεμελιώσει την εταιρική σας απόδοση και θα διασφαλίσει τη συμμόρφωσή σας στο κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Εργαζόμαστε μαζί σας μέσω των πιστοποιημένων και εξειδικευμένων Εσωτερικών Ελεγκτών μας, καλύπτοντας όλες τις πτυχές μίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι υπηρεσίες μας

 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου μερικής ή πλήρους ανάθεσης
 • Εξωτερική αξιολόγηση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα

Οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις καλούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν και να “ωριμάσουν” τις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να αποκτήσουν ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνων.

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

 • Καλύτερη, ακριβής, έγκαιρη και πλήρης παρακολούθηση
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα για την αξιοπιστία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τη διακυβέρνηση της εταιρείας.
 • Χρήση νέων τεχνολογιών
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων και μείωση της πιθανότητας απάτης
 • Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Αυξημένη οικονομική αξιοπιστία και ακεραιότητα
 • Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να παρέχουν μεγαλύτερη διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη, έρχονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης. Είτε η εταιρεία σας είναι εισηγμένη είτε είναι μία ιδιωτική εταιρεία που επιθυμεί να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές, συνεργαζόμαστε μαζί σας για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που ενισχύουν τις δομές διακυβέρνησης, οι οποίες θα στηρίξουν την εταιρική απόδοση και θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Οι υπηρεσίες μας

 • Ανάλυση ελλείψεων (Gap analysis) έναντι ισχύοντος πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών και Έκθεση προτεινόμενων βελτιώσεων (σχέδιο δράσης)
 • Συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με διεθνή πλαίσια / κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του
 • Εκπαίδευση Δ.Σ. και Επιτροπών του
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση Κανονισμών, Πολιτικών, Διαδικασιών κ.α.

Το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα

Οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών για μεγαλύτερη διασφάλιση και αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις δρουν ως μοχλός πίεσης για τους οργανισμούς ώστε να επιδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς μέσω λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Εταιρείας
 • Υιοθέτηση μίας αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Ενίσχυση της φήμης της εταιρείας
 • Ομαλότερη υιοθέτηση αλλαγών σε περίπλοκα επιχειρηματικά και λειτουργικά περιβάλλοντα
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης και ικανοποίηση των προσδοκιών των επενδυτών

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης

Παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές ώστε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τους κινδύνους, να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες και να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας. Εργαζόμαστε συστηματικά με οργανισμούς κάθε μεγέθους και κάθε κλάδου, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να διαχειριστούν τους κινδύνους τους. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να συνδέσουν τους προβληματισμούς περί κινδύνου με την επιχείρησή τους ή τους στρατηγικούς στόχους της, καθώς και με την καθημερινή διαχειριστική τους δραστηριότητα.

Οι υπηρεσίες μας

 • Συμβουλευτική υποστήριξη  στη διαχείριση κινδύνων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στο σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ISO 37001)
 • Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη (AML – KYC)
 • Υπηρεσίες ελέγχου με βάση το Νόμο Sarbanes – Oxley (SOX)
 • Λοιποί έλεγχοι διασφάλισης επί δικλείδων ασφαλείας (ISAE3402, SOC κ.λπ.)

Το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα

Η διαχείριση κινδύνων, καθώς και η συμμόρφωση αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστα συστατικά της καλής διαχείρισης και διακυβέρνησης, και επιτρέπουν στους οργανισμούς να ελαχιστοποιούν τις απώλειες και να μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες.

Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

 • Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity)
 • Επιτυχής αντιμετώπιση των κινδύνων με σημαντικά οφέλη στη λειτουργική αποδοτικότητα και στην κερδοφορία
 • Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς
 • Βελτίωση ποιότητας
 • Μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα με βελτίωση της απόδοσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αφοσίωσης προς το brand
 • Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Μείωση λειτουργικού κινδύνου
 • Ενίσχυση σχέσεων με τις εποπτικές αρχές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη
 • Διασφάλιση φήμης της εταιρείας

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Η Grant Thornton και το τμήμα Business Risk Services, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, προσφέρει υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν τις δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου. Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, παράλληλα αυξάνονται και οι ευθύνες σας να διαχειριστείτε δυνητικούς κινδύνους. Ανεξάρτητα από το εάν οι κίνδυνοι προκύπτουν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξή σας και την ικανότητά σας να επιτύχετε τους στρατηγικούς σας στόχους.

Στη Grant Thornton διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία ώστε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Παράλληλα, προτεραιότητά μας αποτελεί η κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διατηρήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας.