Δέσμευσή μας η βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί έννοια - κλειδί για το σύγχρονο επιχειρείν, αλλά και μεγάλη πρόκληση. Συνιστά μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση στόχος της οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, κράτος-αρχές κλπ.) με ταυτόχρονη δημιουργία καινοτόμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολούν, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, τους αναλυτές, τους επενδυτές και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με την έρευνα που εκπονήθηκε το 2018 από το Bloomberg με τίτλο "Bloomberg Sustainable Business & Finance Survey", το 76% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη δήλωσαν ότι οι επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας θα αποτελούν στο μέλλον σημαντικό κριτήριο στις αποφάσεις που θα λαμβάνουν οι επενδυτές.

ESG & Sustainability Services Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι επιχειρήσεις να δεσμευτούν σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης;

Μείωση κόστους και περιορισμός κινδύνων

Οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές, αξιοποιώντας αποδοτικά λιγότερους πόρους και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος κυρώσεων ή προστίμων για περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ανθρώπων ή εργασιακών δικαιωμάτων.

Προσέλκυση επενδύσεων / χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με το Global Sustainable Investment Review 2018 του Global Sustainable Investment Alliance, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώσιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 34% μέσα σε δύο χρόνια. Η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμηλότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Αύξηση πωλήσεων και ικανοποίηση πελατών

Οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα συγκεκριμένα θέματα. Σύμφωνα με έρευνα των GlobeScan Radar/BBMG, το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν ήδη «τιμωρήσει» κάποια εταιρεία η οποία δρούσε ανεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον ή την κοινωνία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επικοινωνούνται οι στρατηγικές Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ικανοποίηση των εργαζομένων και συνεργατών

Η εταιρική κουλτούρα αναπροσαρμόζεται και διαχέεται σε ολόκληρο τον οργανισμό, βελτιώνοντας τα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Διασφάλιση επιχειρηματικής επιτυχίας

Ο οργανισμός θέτει μία βιώσιμη βάση για μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία, ενισχύοντας έμπρακτα τη συμβολή του σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η εταιρική φήμη αυξάνεται και δίνεται στον οργανισμό ένα επιπλέον ανταγωνιστικό προβάδισμα.

Περιβαλλοντική φροντίδα

Ο τομέας αυτός ξεφεύγει από το να αισθανόμαστε απλώς «καλά» για το περιβάλλον. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη είναι η μείωση του κόστους, ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση της αναγνώρισης της εταιρείας για τις φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειες της, κάτι που βοηθάει το brand της, αλλά και η απόκτηση προβαδίσματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας στην προσέλκυση νέων πελατών που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης ενισχύουν:

 • Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα
 • Την εικόνα του brand τους
 • Τις αμφίδρομα επωφελείς σχέσεις με τους συμμετόχους
 • Τη δέσμευση των εργαζομένων
 • Την αξία που παράγεται και διανέμεται σε όλους τους συμμετόχους
 • Τη νομοθετική συμμόρφωση
 • Τη διαφάνεια

Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης περιορίζουν:

 • Τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
 • Τους κοινωνικούς κινδύνους.
 • Τα λειτουργικά κόστη
 • Τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Τις αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία σε κάθε πυλώνα Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τους κινδύνους διακυβέρνησης

Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το στρατηγικό σας πλάνο

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη μίας ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής και για τον λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην κατανόηση και εφαρμογή της.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με μη χρηματοοικονομικά ζητήματα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Ανάπτυξη Απολογισμών Αειφορίας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με έναρξη το 2017, οι εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος που απασχολούν παραπάνω από 500 άτομα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να δημοσιεύουν Εκθέσεις Βιωσιμότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πλαίσια αναφοράς, προκειμένου να ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις επιδράσεις και τις επιδόσεις τους.

Στην Grant Thornton παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα κατά την ανάπτυξη της Έκθεσης Βιωσιμότητας των επιχειρήσεων από κάθε κλάδο. Τα τελευταία 5 χρόνια, η έμπειρη ομάδα μας έχει αναπτύξει πάνω από 70 Εκθέσεις Βιωσιμότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές όπως GRI, AA1000, EU Non-financial Reporting Directive, UN Global Compact, Greek sustainability Code, και ISO 26000. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης (ετήσιος / διετής) βάσει διεθνών προτύπων GRI Standards
 • Communication on Progress Report (UN Global Compact & SDGs)
 • Ενιαίο Απολογισμό (Integrated Reporting)
 • Κατάσταση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Ανάλυση Ουσιαστικών, Μη Χρηματοοικονομικών Θεμάτων (materiality analysis)

Η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων ενός οργανισμού αποτελεί τη βάση των Απολογισμών Βιωσιμότητας και πολύτιμο εργαλείο κατά τη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η μεθοδολογία της Grant Thornton, σε συνδυασμό με το εργαλείο αξιολόγησης ουσιαστικότητας που έχει αναπτύξει, βοηθά τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους, αλλά στην εταιρική τους φήμη. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Υλοποίηση / συντονισμός materiality workshops
 • Benchmarking και ανάλυση ανταγωνισμού
 • Ανάπτυξη χάρτη ουσιαστικών θεμάτων (materiality matrix)
 • Υλοποίηση online έρευνας ενδιαφερομένων μερών (survey monkey)
 • Συνολική αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα & Κλιματική Αλλαγή

Οι επιχειρήσεις καλούνται συνεχώς να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την επίδρασή τους στο περιβάλλον, καθώς η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς θα τις οδηγήσει να αντιμετωπίσουν οικονομικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στο περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την ικανοποίηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη διαφάνεια των σχετικών πληροφοριών. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton κατανοούν τα - σχετικά με το περιβάλλον - επιχειρηματικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα και σας βοηθούν στην αναγνώριση και κατανόηση του νέου απαιτητικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Εκπόνηση ενεργειακών μελετών και ανάλυση καταναλώσεων ενέργειας
 • Σχεδιασμός πλάνου βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Καταγραφή αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα
 • Σχεδιασμός Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός Πολιτικής Μετακινήσεων (Sustainable travel policy)
 • Αξιολόγηση επένδυσης σε ΑΠΕ
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντος (Life Cycle Assessment - LCA)
 • Ανάλυση κινδύνων κλιματικής αλλαγής
 • Πιστοποιήσεις εκπομπών αέριων ρύπων

Εξωτερική Επαλήθευση / Διασφάλιση Απολογισμών

Η επαλήθευση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός Απολογισμού και του περιεχομένου του από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία του Απολογισμού αυτού. Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές της Grant Thornton εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο η εταιρική απόδοση παρουσιάζεται με ισορροπία και πληροί τις εκάστοτε οδηγίες αναφοράς, αξιολογώντας προσεκτικά την εγκυρότητα και την τεκμηρίωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε  έναν Απολογισμό. Οι υπηρεσίες διασφάλισης της βιωσιμότητας υλοποιούνται με διαφάνεια και συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας καθορισμένες διαδικασίες διεθνών προτύπων (ISAE 3000, AA1000 AS κ.α.). Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφάλισης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει ISAE 3000
 • Προτάσεις βελτίωσης του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Επισκόπηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας

Υπεύθυνη Διαχείριση της Προμηθευτικής Αλυσίδας

Η προώθηση και διάχυση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων αποτελεί απαίτηση στις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Για την ανάπτυξη προγράμματος / συστήματος υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνουμε έμφαση στα στάδια του σχεδιασμού και του ελέγχου της συνεργασίας, βασιζόμενοι σε παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα βιωσιμότητας και δομές ελέγχου. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Πολιτική Υπεύθυνης Διαχείρισης Προμηθειών ή Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης προμηθευτών (scorecard) και εντοπισμός κινδύνων στην προμηθευτική αλυσίδα
 • Προτάσεις βελτίωσης βάσει κατευθυντήριων οδηγιών ISO 20400:2017 Sustainable Procurement

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιωσιμότητα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ο σχεδιασμός στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη διασφαλίζει την ανάπτυξη της εταιρικής υπευθυνότητα της εταιρείας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων και φιλόδοξων στόχων και προγραμμάτων. Εξασφαλίζει επίσης μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος, καθώς πλέον οι κίνδυνοι σχετικά με τη βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton υποστηρίζουν επιχειρήσεις και εταιρείες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον σχεδιασμό της στρατηγικής τους για τη Βιωσιμότητα, καθώς και εταιρείες που έχουν ήδη θέσει στόχους τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD), το 44% των εταιρειών έχουν ήδη αξιολογήσει τη σύνδεση των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals - SDGs) και της εταιρικής στρατηγικής τους, ενώ το 41% έχει ήδη λάβει μέτρα ενσωμάτωσης των Στόχων αυτών στη στρατηγική τους. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και το διεθνές πλαίσιο οδηγιών κοινωνικής υπευθυνότητας ISO 26000
 • Kαθορισμός στρατηγικού πλάνου δράσεων σε βάθος 3ετίας/5ετίας
 • Στοχοθεσία και δείκτες παρακολούθησης της επίδοσης
 • Αναθεώρηση και προτάσεις βελτίωσης σε εταιρικές πολιτικές & διαδικασίες

Αξιολόγηση Κοινωνικής Επίδρασης

Η αξιολόγηση κοινωνικού αποτυπώματος γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη αποδεικνύοντας με μετρήσιμο τρόπο πέρα από το οικονομικό, το κοινωνικό όφελος της κάθε επένδυσης. Μέσω των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούμε, είμαστε σε θέση να υποδείξουμε πόσο αποτελεσματικά μια Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο και τους πόρους της για να δημιουργήσει αξία για την κοινωνία ή ποια είναι ουσιαστική αξία των κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσουν οι εταιρείες. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (SROI – Social Return on Investment)
 • Ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικού Αποτυπώματος δράσεων ΕΚΕ (Social Impact)
 • Κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα επιχειρήσεων

Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μέσω των ολοκληρωμένων εκπαιδεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που προσφέρει η Grant Thornton, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου της βιωσιμότητας, των διεθνών πλαισίων αναφοράς και των καλών πρακτικών, μέσω workshops και παρουσίασης εξατομικευμένων παραδειγμάτων. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, εμπλέκονται ενεργά όλα τα μέλη της ομάδας που συμμετέχει, με στόχο τη μέγιστη ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας. Ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Ανάπτυξης Εκθέσεων Integrated Reporting
 • Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας και Προστασίας
 • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Ανθρωπίνων και Εργασιακών Δικαιωμάτων
 • Υπεύθυνης Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας
 • Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Διαφάνειας και καταπολέμησης της Διαφθοράς
 • Βεβαίωση παρακολούθησης από Grant Thornton ή/και Πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Στην Grant Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής και για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην κατανόηση και εφαρμογή της. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με μη χρηματοοικονομικά ζητήματα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.