Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες οι επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να διευρύνουν τις πωλήσεις τους με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού πλαισίου, η μεταβολή των παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπροσαρμόζουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το επιχειρηματικό κλίμα, οι οργανισμοί καλούνται διαρκώς να προσαρμόζονται με αμεσότητα και ευελιξία, να επανασχεδιάζουν διαδικασίες και πρακτικές και να βρίσκουν νέες λύσεις. 

Business Consulting Business Risk Services Διαβάστε περισσότερα

Στο τμήμα του Business Consulting υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και οργανισμούς σε στρατηγικό, λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Με μια προσωποποιημένη προσέγγιση στους πελάτες μας, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους, κατανοούμε τις ιδιαιτερότητές τους, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα τους. Ακολουθούμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρακτικές με μεθόδους συγκροτημένης προσέγγισης, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντάς τους σε μείζονα οικονομικά, λειτουργικά, διαχειριστικά, και αναπτυξιακά θέματα που αντιμετωπίζουν.

Οι λύσεις που προτείνουμε 

Business Risk Services

Στο ολοένα πιο περίπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν αξία με βιώσιμους όρους. 

Σε αυτό το περιβάλλον, η ομάδα των Business Risk Services της Grant Thornton στην Ελλάδα παρέχει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις, που συμβάλλουν στην προσπάθεια  ανάπτυξης του πελάτη και αποσκοπούν στην προστασία της ενδογενούς αξίας της επιχείρησής του.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και γνώση μας σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, του κινδύνου και της συμμόρφωσης στο κανονιστικό πλαίσιο, μπορούμε να αξιολογούμε το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου σας και με αυτό τον τρόπο να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη πληροφόρηση και τελικά τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας.

Η Grant Thornton στην Ελλάδα παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού σας ελέγχου, καθώς επίσης και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το οποίο θα θεμελιώσει την εταιρική σας απόδοση και θα διασφαλίσει τη συμμόρφωσή σας στο κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Internal Audit Services
  Internal audit outsourcing / co-sourcing
  - Internal audit loan staffing
  - External Quality Assessment Review (QAR)
  - Bespoke training and advice / IA Advisory
  - Internal Audit Activity Transformation
  - Internal IT audit

 • Corporate Governance Advisory
  Governance operating model advisory
  - Board and Audit Committee effectiveness assessment
  - Corporate governance benchmarking against leading practices
  - Board & BoD Committees’ awareness and bespoke training

 • Risk & Compliance Services
  Internal Controls, processes and policies advisory
  - (Regulatory) Compliance
  - AML - KYC advisory
  - ISO 37001(anti-bribery) advisory 
  - SOX compliance
  - Risk Assessment
  - Internal Controls Attestation (ISAE3402, SOC etc.)

Διαχείριση Κεφαλαίων και Infrastructure Advisory

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων και Infrastructure Advisory διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τη διαχείριση κεφαλαίων (ήτοι fund manager) για την υλοποίηση επενδύσεων μέσα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους και, την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών σχετικά με την εύρεση χρηματοδότησης και την υλοποίηση έργων μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, το τμήμα Business Consulting υποστηρίζει την υλοποίηση και εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εθνικών πόρων και μέσω μόχλευσης ιδιωτικών πόρων. Παράλληλα προβαίνει στην κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων
 • Διαχείριση κεφαλαίων (fund manager) ταμείων για την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχεδιασμό, υποστήριξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων μέσω παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ
 • Υπηρεσίες ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σε επενδυτικά έργα
 • Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανεύρεση κεφαλαίων
 • Παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση επενδύσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς σχετικά με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
 • Κατάρτιση απολογιστικών εκθέσεων και φορέων για υλοποίηση επενδύσεων 

Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Οι υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διαμόρφωση του στρατηγικού και επιχειρηματικού τους σχεδιασμού. Μέσα από την κατάρτιση εκθέσεων στρατηγικής, επιχειρηματικών σχεδίων, κλαδικών αναλύσεων, οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού, το τμήμα προσφέρει λύσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη αποτελεσματικής, συστηματικής και βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικής σε εταιρικό και επιχειρηματικό επίπεδο
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτίμησης βιωσιμότητας έργων και επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση ειδικών κλαδικών αναλύσεων  
 • Λειτουργική αναδιοργάνωση και βελτίωση διαδικασιών (Performance Improvement)

Υπηρεσίες Λειτουργικής Βελτίωσης

Οι υπηρεσίες Λειτουργικής Βελτίωσης αφορούν την παροχή υποστήριξης σχετικά με τη λειτουργική αναδιοργάνωση, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εξορθολογισμό του κόστους καθώς και την επεξεργασία στοιχείων - ανάπτυξη εργαλείων σχετικά με τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Επίσης το τμήμα υποστηρίζει επιχειρήσεις στην κατάρτιση σχεδίων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής βελτίωσης, ενώ κατέχει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με οικογενειακές επιχειρήσεις, τη δημιουργία cluster οικονομικών μονάδων και τη διοίκηση έργων. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Finance Management: Ανάπτυξη εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
 • Κατάρτιση σχεδίων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής βελτίωσης
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με οικογενειακές επιχειρήσεις (Family Business Advisory), clustering επιχειρήσεων και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργων (project management office)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Η Grant Thornton και το τμήμα Business Consulting μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει προσφέρει υπηρεσίες που «ξεκλειδώνουν» προβλήματα διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της χρηματοδότησης και είναι σε θέση να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν λειτουργικές λύσεις οργάνωσης και βελτιστοποίησης. 

Η προστιθέμενη αξία του Business Consulting συνίσταται κυρίως από την πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων, τον έγκαιρο εντοπισμό των αναγκών αλλά και τη κατανόηση των προσδοκιών που έχουν σήμερα οι οργανισμοί.