Η μεταφορά υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών εκτός εταιρείας και η ανάθεσή τους σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες (Outsourcing) αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες εκείνες που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Η Grant Thornton, έμπειρος συνεργάτης σε «παραδοσιακές» μορφές Outsourcing (υποστήριξη με λογιστικές, φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), ενδυναμώθηκε αποφασιστικά στον τομέα των υπηρεσιών Outsourcing από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων στο χώρο της πληροφορικής. Στην παρούσα συνεχώς μεταβαλλόμενη συγκυρία, η συλλογή και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα οδηγεί σε σημαντική ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών. Κάθε εταιρική λειτουργία παράγει μεγάλο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που είναι χρήσιμες στις λοιπές εταιρικές λειτουργίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Διαβάστε τα fast facts της Grant Thornton Διαβάστε περισσότερα

Οι Outsourcing πελάτες της Grant Thornton απολαμβάνουν πολύτιμη ευελιξία με μειωμένο κόστος, επιτυγχάνοντας συγχρόνως λειτουργική βελτίωση.

Οι λύσεις μας είναι εξατομικευμένες και δύνανται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες σε ποικιλία εύρους και συνδυασμών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Οι λύσεις που παρέχουμε:
Υπηρεσίες τήρησης Λογιστηρίου
 • Ανάληψη πλήρους η μερικής τήρησης του λογιστηρίου μίας επιχείρησης από τα γραφεία μας η με επίσκεψη στα γραφεία του πελάτη
 • Υπηρεσίες τιμολόγησης
 • Λογιστική παρακολούθηση αποθηκών-κοστολόγηση
 • Έλεγχος – καταχώρηση εξοδολογίων
 • Παρακολούθηση Παγίων- Υπολογισμός αποσβέσεων
 • Παρακολούθηση λογαριασμών πελατών/ προμηθευτών, περιοδικές συμφωνίες. Πιστωτικός έλεγχος και έκδοση σχετικών αναφορών
 • Πλήρης υποστήριξη τμημάτων shared services με την συνδρομή του δικτύου της Grant Thornton στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο
 • Εύρεση λύσεων για την εφαρμογή των myDATA (πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ)
Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Προκαθορισμένες επισκέψεις στα γραφεία του πελάτη και συνεργασία με την εσωτερική ομάδα του λογιστηρίου προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα
Φορολογική Συμμόρφωση
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, Listing)
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων παρακαλούμενων φόρων και Χαρτοσήμου
 • Προετοιμασία και υποβολή ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φόρου Συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ακινήτων
 • Παροχή υπηρεσιών Φορολογικού αντιπροσώπου
Προετοιμασία και σύνταξη ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικός Χειρισμός τέλους χρήσης, εγγραφές προβλέψεων-δεδουλευμένων-ετήσιων αποσβέσεων κλπ.
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π. η Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών, Προσάρτημα)
 • Υπογραφή των Οικονομικών καταστάσεων από πιστοποιημένο λογιστή της εταιρίας μας
 • Αποστολή / κατάθεση στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
Λογιστική και φορολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Ανάληψη πλήρους η μερικής υποστήριξης σε λογιστικά και φορολογικά θέματα κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων
Προετοιμασία και σύνταξη περιοδικών αποτελεσμάτων και λοιπών αναφορών με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
 • Μηνιαίες/τριμηνιαίες κλπ. αναφορές εσόδων – εξόδων της επιχείρησης (management accounting) με βάση το επιθυμητό μοντέλο παρακολούθησης (κατηγοριοποιήσεις, κέντρα κόστους κλπ.)
 • Προετοιμασία προσυμφωνημένων αναφορών (reporting) για πληροφοριακούς και στατιστικούς λόγους της εταιρίας
Σύνταξη Προϋπολογισμών και ταμειακών ροών και παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης σε προσυμφωνημένες περιόδους
 • Συνεργασία με στελέχη του πελάτη για την προετοιμασία και σύνταξη προϋπολογισμών και των αντίστοιχων ταμειακών ροών με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Περιοδική παρακολούθηση των προϋπολογισμών και των αντίστοιχων ταμειακών ροών- καταγραφή και ανάλυση των αποκλίσεων προς εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις λειτουργίες της επιχείρησης
Λοιπές Υποστηρικτικές εργασίες outsourcing σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Ενδεικτικά:
 • Αναδιοργάνωση των υφιστάμενων λογιστικών διαδικασιών
 • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Γραμματειακή υποστήριξή
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων (φαρμακευτικές εταιρίες)
 • Καταγραφής εσωτερικών διαδικασιών
 • Υποστήριξη τμημάτων προμηθειών
 • Παρακολούθηση-απογραφή παγίων
 • Περιοδικές απογραφές εμπορευμάτων
 • Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση παραστατικών