Μια ξεκάθαρη τάση που δημιουργείται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι η μεταφορά του βάρους των φορολογικών ελέγχων από νομικά πρόσωπα σε ιδιώτες.

Η έλλειψη σαφών ελεγκτικών αρχών, σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθέντες "έμμεσες τεχνικές ελέγχου" (εμπνευσμένες από την μεθοδολογία του IRS, αλλά εμπλεκόμενες με δυσλειτουργικό τρόπο με την ελληνική έννομη τάξη), συχνά δημιουργούν δυσάρεστες εκπλήξεις σε φυσικά πρόσωπο με σοβαρές συνέπειες.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας  για να δημιουργήσουμε τόσο μια φορολογική στρατηγική, όσο και μία σωστή τεκμηρίωση κρίσιμων ενεργειών του παρελθόντος με τον "φάκελο υπεράσπισης", προσφέροντας πάντα την απαραίτητη προσοχή στις προσωπικές τους ανάγκες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στα φυσικά πρόσωπα είναι οι εξήςΦορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες σχετικές με τη Φορολογική Κατοικία.

Οι λύσεις που προτείνουμε

 • Υπηρεσίες σχετικές με το νέο φορολογικό καθεστώς μη κατοίκου (ν. 4646/2019)
 • Υπηρεσίες συνέχισης επιχείρησης και οικογενειακής διαδοχής
 • Προετοιμασία / υποβολή Ελληνικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε2)
 • Προετοιμασία / υποβολή Δήλωσης Περιουσιακών Στοιχείων και Οικονομικών Συμφερόντων ν. 3213/2013 (Πόθεν Έσχες)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα –προετοιμασία / υποβολή δήλωσης (Ε9)
 • Φορολογία κληρονομιών / δωρεών
 • Υπηρεσίες σχετικές με δηλωτικές υποχρεώσεις (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων –CRS –FATCA)
 • Υποστήριξη στη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών / χρυσής βίζας
 • Υποστήριξη σε Φορολογικούς Ελέγχους φυσικών προσώπων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών (Ενδικοφανείς Προσφυγές)
 • Υποστήριξη σε προετοιμασία προσφυγής ενώπιον των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων