article banner
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 13.10.2019

Γνωρίζετε ότι…

  • Aύριο λήγει η προθεσμία καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων της πρώτης ομάδας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που δημιουργήθηκε. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 89/1967 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005), ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979, αστικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτιλιακές που υπάγονται στον ν. 27/1975 δεν έχουν καμία υποχρέωση καταχώρησης στο εν λόγω μητρώο. Οι προθεσμίες για τους λοιπούς υπόχρεους καταχώρησης είναι: η 1η Νοεμβρίου (κυρίως αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα) και η 29η Νοεμβρίου (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εμπορικές εταιρείες κλπ.). Σε όσους δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ επίσης δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

  • Επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. που έχει καταβληθεί για οριστικά ανείσπρακτες απαιτήσεις. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., με πρόσφατη απόφασή της (ΔΕΔ 2507/2019), έκρινε ότι ο Φ.Π.Α. που κατέβαλε προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω της υπαγωγής του πελάτη της στη διαδικασία εξυγίανσης, οφείλει να της επιστραφεί. Η εν λόγω απόφαση της ΔΕΔ αποτελεί, επί της ουσίας, συμμόρφωση προς την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη ΣτΕ 355/2019, η οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης, εξυγίανσης ή θέσης σε ειδική εκκαθάριση εμπορικών επιχειρήσεων, γεννά δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. για τις προμηθεύτριες εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης του ΣτΕ, η διοίκηση δεν δεχόταν την επιστροφή του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν Φ.Π.Α. για οριστικά ανείσπρακτα ποσά.

  • Φορολογείται το ποσό της διαγραφής  χρεών νομικών προσώπων που πραγματοποιείται από 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής. Με ρητή διάταξη νόμου οριζόταν ότι η ωφέλεια των παραπάνω προσώπων δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον προκύπτει από διαγραφές χρεών στο πλαίσιο συμφωνιών εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31.12.2018. Αντιθέτως, δεν υφίσταται αντίθετη απαλλακτική διάταξη για διαγραφές χρεών που προκύπτουν από τις συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού (πλην του ν. 4469/2017) που συνάπτονται μετά την 01.01.2019. Δεδομένου ότι οι διαγραφές χρεών απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις φαίνεται εύλογη η νομοθετική επέκταση της φορολογικής απαλλαγής και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται από 01.01.2019 και στο εξής.

  • Διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων και από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες προβλέπει το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε την Τετάρτη για ψήφιση στη Βουλή. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να υποκαταστήσει τον κατά τα άλλα υποχρεωτικό έλεγχο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

  • Τον περιορισμό του προστίμου για την αδήλωτη εργασία από 10.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις, προβλέπει επίσης το νέο νομοσχέδιο. Η μείωση πραγματοποιείται εφόσον, εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Υπενθυμίζεται ότι ήδη, από το 2018, το πρόστιμο περιοριζόταν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, στο ποσό των 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το πρόστιμο ορίζεται σε 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζομένου για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε 5.0000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψής του με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

  • Οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου. Η ανωτέρω αλλαγή ισχύει από την 1.7.2019 και σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται κυρώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Όμως αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει τα ισχύοντα στη φορολογική νομοθεσία αναφορικά με την έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και τον τρόπο εξόφλησής της.

  • Προκειμένου να χορηγηθεί σε φορολογούμενο απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα  λόγω αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας κατόπιν αιτήματος του, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξοφλήσει όλους τους σχετικούς φόρους με  αυτά. Τέτοια απαίτηση προηγούμενης ολικής εξόφλησης των φόρων στην περίπτωση ανωτέρας βίας μοιάζει παράλογη και άδικη συγκρινόμενη είτε μόνο ως προς τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής φόρου σε «πάγιες ρυθμίσεις» λόγω οικονομικής αδυναμίας ή και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανάλογης απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων στη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις.