Οι Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις που έχουν προκύψει με αφορμή την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ελληνικό κράτος.

Στόχος του συνόλου των φορέων κεντρικής κυβέρνησης είναι η υιοθέτηση πρακτικών και διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της πορείας και της υλοποίησης των επιμέρους στόχων που τίθενται ανά φορέα, αυξάνοντας παράλληλα τα επίπεδα αποδοτικότητας αυτών και ενισχύοντας τη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Grant Thornton, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της και την εμπειρία του δικτύου της από την υλοποίηση έργων σε φορείς κεντρικής κυβέρνησης, είναι έτοιμη να αναπτύξει την κατάλληλη ομάδα έργου που θα εργαστεί προκειμένου να προσδιοριστεί η λύση – υπηρεσία εκείνη που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για κάθε φορέα.

Ειδικότερα, η Grant Thornton μπορεί να συμβάλλει στην αξιοπιστία και διαφάνεια της πληροφόρησης που λαμβάνει η Κυβέρνηση από τους εποπτευόμενους φορείς της όσο και αυτής που παρέχει η ίδια προς το ευρύ κοινό προσφέροντας τις ακόλουθες ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τακτικός Έλεγχος
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Παράλληλα, η Grant Thornton μπορεί να υποστηρίξει κάθε Φορέα Κεντρικής Κυβέρνησης στον εντοπισμό, οριοθέτηση και υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για την εύρυθμη, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία παρέχοντας τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών:

 • Βελτίωση Επιδόσεων Δημοσίων Φορέων (Performance Improvement):
  • Αναδιοργάνωση
  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
  • Ανάπτυξη κανονισμού λειτουργίας και λοιπών κανονισμών
  • Οργάνωση και υποστήριξη μονάδων εσωτερικού ελέγχου
  • Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης (cost cutting)
  • Διαχείριση αλλαγής
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Έργου (Project Management)
 • Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείου Διοίκησης Έργου (Project Management Office)