Καθοδηγούμε οργανισμούς μέσα σε ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον, ενισχύοντας την επιχειρηματική τους προσαρμογή και ανταπόκριση σε στρατηγικά, επενδυτικά και κανονιστικά ζητήματα

Οι σύγχρονοι οργανισμοί, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διαρκείς μεταβολές, καλούνται να ενισχύσουν την ευελιξία τους, διατηρώντας ταυτόχρονα συμπαγείς και ισχυρές δομές.
Δραστηριοποιούμενες μέσα σε ένα πλήθος κοινωνικοοικονομικών και νομοθετικών αλλαγών, παραγωγικών και καταναλωτικών μεταβολών, αλλά και συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, οφείλουν να χαρτογραφούν διαρκώς τις προοπτικές τους, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οφείλουν να αναπτύξουν ικανότητα προσαρμογής, να επινοήσουν νέες λύσεις και να ανασχεδιάσουν πρακτικές και διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τμήμα Strategy and Investments υποστηρίζει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο.
Ακολουθώντας μία εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε επιχείρηση, εστιάζει στα ιδιαίτερα επιχειρηματικά της ζητήματα, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, προσφέρει λύσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.

Όποιες κι αν είναι οι προκλήσεις στρατηγικού προσανατολισμού που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, η ομάδα του Strategy and Investments αναλύει, κατανοεί και διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού τοπίου, υποστηρίζοντας στην πράξη τις στρατηγικές και επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η συσσωρευμένη εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία και τα προηγμένα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, βελτιστοποιούν τη στρατηγική αντίληψη, ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης του κάθε οργανισμού και, ταυτόχρονα, προωθούν νέες πρακτικές λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα.

Οι υπηρεσίες του τμήματος καλύπτουν τους ακόλουθους πυλώνες εξειδίκευσης:

3-services-GR-a.png

Οι λύσεις που προτείνουμε

Strategy: Συμβουλευτική στρατηγικής και διαχείρισης

Καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις σύνθετες και απαιτητικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη και επιτυχία τους. Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στην αποτύπωση, το σχεδιασμό και την εκτέλεση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων. Επιπλέον, οι κλαδικές αναλύσεις, αλλά και ο οργανωτικός και λειτουργικός προγραμματισμός παρέχουν λύσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματική, συστηματική και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι υπηρεσίες μας:
 • Εταιρικός σχεδιασμός: Στρατηγικός σχεδιασμός σε επιχειρησιακό, λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο
 • Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και βελτίωση: Λειτουργική αριστεία και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών δομών
 • Αναλύσεις κλάδων και ανταγωνισμού: Εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών, προσδιορισμός πιθανών ευκαιριών και ανάλυση των δυνητικών ανταγωνιστών
 • Χάραξη πολιτικών: Στρατηγικές συμβουλές για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πολιτικών αποφάσεων και εξειδικευμένων δράσεων
 • Κανονιστικά θέματα: Ανάλυση ρυθμιστικών παρεμβάσεων και εξέταση κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων και των θεμάτων ανταγωνισμού)
Τα προϊόντα μας:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών εταιρικής και κυβερνητικής πολιτικής
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας
 • Λειτουργικές διαδικασίες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης επιδόσεων
 • Αξιολόγηση εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Διενέργεια τομεακών αναλύσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Ανάληψη Διαχείρισης Έργων (Project Management Office) για την υλοποίηση σύνθετων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Ανάλυση ρυθμιστικού πλαισίου και πολιτικών σε βασικούς τομείς της οικονομίας
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων
Investments: Χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων

Παρέχουμε απαντήσεις σε σύνθετα εγχειρήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση επενδύσεων. Προτείνουμε λύσεις στους πελάτες μας για τις δυνατότητες υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, ενώ τους καθοδηγούμε στην εξεύρεση επιπρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων, όπως τραπεζικής χρηματοδότησης, κρατικής ενίσχυσης, αλλά και άλλων διαθέσιμων κινήτρων. 

Η συσσωρευμένη εμπειρία και η τεχνογνωσία μας σε σύνθετα χρηματοδοτικά ζητήματα, στις κεφαλαιαγορές και στην εταιρική διακυβέρνηση, έχει γίνει ο κρίσιμος παράγοντας εμπιστοσύνης από πλήθος ιδιωτικών φορέων, θεσμούς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικών αρχών και δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση των στόχων τους. 

Οι υπηρεσίες μας:
 • Επενδυτικές Συμβουλές: Ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, μοντελοποίηση και έλεγχος χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Μηχανισμοί χρηματοδότησης: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση σύνθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έργων υποδομής, ανάλυση χρηματοδοτικής δομής (με τη χρήση χρηματοδότησης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, την εγχώρια ή / και την ιδιωτική χρηματοδότηση)
 • Ωρίμανση έργων: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ωρίμανσης και υλοποίησης έργων
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες: Αναλύσεις Κόστους Οφέλους και Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τα προϊόντα μας:
 • Καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση του μείγματος χρηματοδότησης μέσω διαθέσιμων μηχανισμών χρηματοδότησης (χρηματοδοτικά μέσα, κρατικές ενισχύσεις και άλλα κίνητρα)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Fund – RRF) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την υποβολή και την αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων για τον χαρακτηρισμό τους ως Στρατηγικών Επενδύσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προετοιμασία και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας μέσω του νόμου περί επενδυτικών κινήτρων
 • Υλοποίηση έργων / επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη σε διαπραγματεύσεις με χρηματοδοτικούς οργανισμούς
 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για λογαριασμό δημόσιων φορέων για τη συμμόρφωση με κριτήρια που σχετίζονται με την παροχή κρατικών ενισχύσεων και άλλων κινήτρων
Project Finance: Παραχωρήσεις και Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Τα έργα υποδομής χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους και την πολύπλευρη αλληλεπίδραση με τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των περιφερειών και των χώρων υλοποίησής τους. Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα και να αναλύσουμε τους οικονομικούς, κοινωνικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δεδομένων υλοποίησης αυτών των σημαντικών έργων.

Οι υπηρεσίες μας:
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια έργων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ
 • Συμβουλές χάραξης πολιτικών: Στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής προς κυβερνητικούς και ευρωπαϊκούς αρμόδιους φορείς
 • Τεχνική υποστήριξη: Προετοιμασία έργων για την αποτελεσματική και ταχεία προετοιμασία υποδομών ΣΔΙΤ και κοινωνικών έργων
Τα προϊόντα μας:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπράξεων και παραχωρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Αξιολογήσεις, αναλύσεις επιπτώσεων και κόστους-οφέλους έργων υποδομής
 • Παροχή χρηματοοικονομικών, οικονομικών και φορολογικών συμβούλων για την υλοποίηση έργων υποδομής σε όλες τις φάσεις (σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία)
 • Υπηρεσίες ελέγχου χρηματοοικονομικών μοντέλων παραχώρησης και ΣΔΙΤ
 • Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

the-rrf-banner.jpg

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
H Grant Thornton Greece και το τμήμα Strategy and Investments συνδυάζοντας τον επαγγελματισμό με την εξειδίκευση και την κορυφαία για τον χώρο τεχνογνωσία, υποστηρίζουν ενεργά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικού οράματος. Με τις υπηρεσίες μας, συμβάλουμε στην επίλυση απαιτητικών διοικητικών προβλημάτων, αντιμετωπίζουμε κάθε πιθανό οικονομικό ή χρηματοδοτικό περιορισμό και βελτιστοποιούμε τις καθημερινές λειτουργίες. Η προστιθέμενη αξία του τμήματος Strategy and Investments διαμορφώνεται από το μίγμα πελατοκεντρικής προσέγγισης, ενδελεχούς ανάλυσης των αναγκών κάθε οργανισμού ξεχωριστά, τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και την κουλτούρα συνεπούς μετασχηματισμού των προβλημάτων σε κατάλληλες λύσεις. Διατηρώντας διατμηματικά κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στο πλήθος των τομέων εξειδίκευσης της Grant Thornton, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης. Η σειρά τεχνικών εργαλείων και μεθόδων που έχουμε αναπτύξει, διασφαλίζει ότι τα στρατηγικά σας ζητήματα θα τύχουν μίας σφαιρικής και αντικειμενικής ανάλυσης. Είτε πρόκειται για χαρτογράφηση επενδυτικών επιλογών, για διαμόρφωση χρηματοδοτικού μίγματος, ή για παρακολούθηση πολυπαραγοντικών εγχειρημάτων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ενδελεχείς αναλύσεις, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και απαντήσεις σε σύνθετες ερωτήσεις και σενάρια.