Ως ελεγκτές, πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία μέσω της ελεγκτικής διαδικασίας, υιοθετώντας μια επιχειρηματική προσέγγιση του ελεγκτικού έργου. Ενώ η πρωταρχική μας ευθύνη θα είναι η διενέργεια των ελέγχων μας σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, κατανοούμε ότι οι πελάτες μας αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή έκθεση ελέγχου - αναζητούν έναν πάροχο επαγγελματικών υπηρεσιών.

Οι εξατομικευμένες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες διασφάλισης

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες διασφάλισης που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τη στρατηγική σας επιταγή,
 • μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική ελέγχου, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της ανάθεσης, και
 • ένα σχέδιο ελέγχου που έχει το σωστό μέγεθος, είναι εστιασμένο στον κίνδυνο και ευθυγραμμισμένο με την ελεγκτική μας εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα
Υπηρεσίες ελέγχου

Οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που παρέχουμε αφορούν τα εξής:

 • Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (ετήσιες/ ενδιάμεσες, ενοποιημένες/ ατομικές)
 • Λοιπές ελεγκτικές εργασίες (όπως επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων, επισκόπηση αναμενόμενων Οικονομικών Καταστάσεων, έκδοση Comfort Letters κλπ.)
 • Φορολογικοί έλεγχοι βάσει της υπουργικής απόφασης 1159/2011
 • Υπηρεσίες διασφάλισης πλην του ελέγχου βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • Επισκόπηση αποτιμήσεων σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΑ
 • Εκθέσεις ελέγχου διασφάλισης της συμμόρφωσης με την αγορά κεφαλαίων και τον κανονισμό περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ρυθμιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης

Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα λειτουργούν σε ένα διαρκώς ρυθμιζόμενο περιβάλλον με αυξημένη πολυπλοκότητα. Καθημερινά ανακύπτουν νέοι κανόνες και αναθεωρούνται τα κανονιστικά πλαίσια. Καθώς η εποπτεία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία διετία και οι επισκοπήσεις και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τους επόπτες διενεργούνται πλέον σε τακτικότερη βάση από ότι γινόταν στο παρελθόν, τα στελέχη των Financial Services είναι ικανά να σας υποστηρίξουν ποικιλοτρόπως ώστε να διασφαλίσετε την συμμόρφωσή σας με τις νέες αλλαγές που προκύπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και να διατηρήσετε γενικότερα την κανονιστική σας συμμόρφωση:

Οι ρυθμιστικές μας υπηρεσίες σχετίζονται κυρίως με:

 • Αναθεώρηση της συμμόρφωσης όσον αφορά διάφορα πλαίσια
 • Ανάλυση αποκλίσεων σχετικά με τρέχοντα ή αναμενόμενα κανονιστικά πλαίσια όπως το European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
 • Προετοιμασία χάρτη πορείας για την εφαρμογή των νέων ΔΠΧΑ
 • Αξιολόγηση εταιρικής διακυβέρνησης
 • Συμβουλευτική συμμόρφωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός εσωτερικού κανονισμού, μιας πολιτικής ή ενός εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας
 • Ειδικές αναθεωρήσεις για τον νόμο περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στοχευμένους τομείς για τις πρακτικές των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων
Advisory services

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τα εξής:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συναλλαγών
 • Λειτουργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αξιολόγηση κινδύνων
 • Εσωτερικός έλεγχος και εξωτερική ανάθεση/συνεργατική ανάθεση λειτουργιών συμμόρφωσης
 • Σχεδιασμός και επαλήθευση των εσωτερικών ελέγχων
 • Ανάπτυξη διαδικασιών AML / KYC - Αναθεωρήσεις και βαθμονόμηση συστημάτων AML
 • Υπηρεσίες αποτίμησης,
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες
Tax & Outsourcing services

Οι φορολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες outsourcing σχετίζονται τόσο με την παροχή φορολογικών συμβουλών όσο και με το πλήρες outsourcing εργασιών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Outsourcing υπηρεσιών λογιστηρίου