Θεματικά άρθρα

Tax Alerts
Φοροδοξίες, 13.10.2019
Aύριο λήγει η προθεσμία καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων της πρώτης ομάδας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που δημιουργήθηκε. Στη πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 89/1967 ( όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005), ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979, αστικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτιλιακές που υπάγονται στον ν. 27/1975 δεν έχουν καμία υποχρέωση καταχώρησης στο εν λόγω μητρώο. Οι προθεσμίες για τους λοιπούς υπόχρεους καταχώρησης είναι: η 1η Νοεμβρίου (κυρίως αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα) και η 29η Νοεμβρίου (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εμπορικές εταιρείες κλπ.). Σε όσους δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ επίσης δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Τελευταία άρθρα

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 13.10.2019
Aύριο λήγει η προθεσμία καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων της πρώτης ομάδας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που δημιουργήθηκε. Στη πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 89/1967 ( όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005), ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979, αστικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτιλιακές που υπάγονται στον ν. 27/1975 δεν έχουν καμία υποχρέωση καταχώρησης στο εν λόγω μητρώο. Οι προθεσμίες για τους λοιπούς υπόχρεους καταχώρησης είναι: η 1η Νοεμβρίου (κυρίως αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα) και η 29η Νοεμβρίου (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εμπορικές εταιρείες κλπ.). Σε όσους δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ επίσης δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.