Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει την εταιρία σας να εντοπίσει και να αξιολογήσει όλες τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν προκύψει από μια συναλλαγή. Επιπλέον είναι απαραίτητη διαδικασία πριν από την επένδυση σε ένα τρίτο νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, βοηθά στην επαλήθευση της ορθότητας της φορολογικής μεταχείρισης ορισμένων συναλλαγών, στην βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος φορολογικής διοίκησης για να μειωθούν οι φορολογικοί κίνδυνοι και να πραγματοποιηθούν μελλοντικά φορολογικές βελτιστοποιήσεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζετε ότι οι φορολογικές σας δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Επισκόπηση φόρου εισοδήματος.
  • Ανάλυση ΦΠΑ.
  • Άλλοι φόροι (περιβαλλοντικοί φόροι, δημοτικά τέλη, φόροι ακίνητης, περιουσίας, φόροι επί των μισθών κοκ.).
  • Φορολογικές αντιδικίες.
  • Συμβάσεις.