Το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο και η σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της υγείας δημιουργεί προκλήσεις για τους παρόχους και τους επιτρόπους της.

Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται με την αύξηση των προσδοκιών του κοινού, τη γήρανση του πληθυσμού της υγειονομικής περίθαλψης, την πρόοδο στην ιατρική τεχνολογία και τη συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας - από άποψη κόστους και ποιότητας - στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ομάδας στελεχών της Grant Thornton αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες που στόχο έχουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου συστήματος υγείας καθώς και στους πελάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κοινωνικής μέριμνας με σκοπό την υποστήριξη αυτών για την επίλυση προβλημάτων, την επίτευξη των στόχων τους για μείωση του κόστους και παράλληλα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου αποδοτικότητάς τους.

Η Grant Thornton, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της και την εμπειρία του δικτύου της από την υλοποίηση έργων σε δημόσιους φορείς υγείας, είναι έτοιμη να αναπτύξει την κατάλληλη λύση/υπηρεσία εκείνη – είτε ελεγκτική (εσωτερικός έλεγχος, διαχειριστικός έλεγχος, τακτικός έλεγχος), είτε συμβουλευτική - που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το σύστημα υγείας συνολικά αλλά και για κάθε φορέα – συστατικό αυτού.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • Τακτικός Έλεγχος
 • Φορολογικός Έ λεγχος
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Βελτίωση Επιδόσεων Δημοσίων Φορέων (Performance Improvement):Εσωτερικός Έλεγχος
  • Αναδιοργάνωση
  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
  • Ανάπτυξη κανονισμού λειτουργίας και λοιπών κανονισμών
  • Οργάνωση και υποστήριξη μονάδων εσωτερικού ελέγχου
  • Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης (cost cutting)
  • Διαχείριση αλλαγής
 • Εσωτερικός έλεγχος