Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, τα τελευταία χρόνια, έχουν έρθει αντιμέτωποι με σημαντικές αλλαγές τόσο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους, όσον και στον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεγάλου μέρους των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, εντείνει τις ανάγκες τους για παροχή υπηρεσιών ελεγκτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Τμήμα Public Sector της Grant Thornton και τα εξειδικευμένα στελέχη της είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τόσο ελεγκτικές, όσο και συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • Τακτικός Έλεγχος
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Βελτίωση Επιδόσεων Δημοσίων Φορέων (Performance Improvement):
  • Αναδιοργάνωση
  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
  • Ανάπτυξη κανονισμού λειτουργίας και λοιπών κανονισμών
  • Οργάνωση και υποστήριξη μονάδων εσωτερικού ελέγχου
  • Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης (cost cutting)
  • Διαχείριση αλλαγής
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Έργου (Project Management) / Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείου Διοίκησης Έργου (Project Management Office)