Η ομάδα του Ασφαλιστικού Κλάδου της Grant Thornton χρησιμοποιεί τη βαθιά γνώση του κλάδου για να παρέχει αξιόπιστες, ανεξάρτητες και επαγγελματικές συμβουλές για τα πιο σημαντικά θέματα της εποχής.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσαρμόσουν την αλυσίδα αξίας τους στις κανονιστικές απαιτήσεις, στον ανταγωνισμό και στις οικονομικές πιέσεις, στην εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Οι εξατομικευμένες μας υπηρεσίες αφορούν κυρίως:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Actuarial services (pricing, valuations, reserving, cash flows analysis and projections, ALM and IFRS 17 implementation)
 • Risk Management and compliance services (solvency II, internal controls framework, ERM implementation, Reinsurance, 2nd line defense, stress testing performance)
 • Strategic planning services (SWOT analysis, offer definition, business planning, target setting and monitoring, operational restructuring)
 • ESG implementation strategy services
 • Business Transformation and Operational efficiency services (process reengineering, Distribution transformation, quality of service enhancement, change management)
 • Project and Project Portfolio Management services
 • Transactional advisory services (Valuation, due diligence, M&As, post merge integration)
 • Technology services (Digital transformation strategy, data analysis, cloudification, Intelligence automation, cyber security, digital marketing and performance)
 • Tax advisory Services
 • Outsourcing Services
 • Bancassurance services (revenue optimization, governance, IDD implementation, sales productivity increase, customer segmentation, omnichannel distribution)
Υπηρεσίες διασφάλισης και ελέγχου

Παράλληλα, πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των ελεγκτικών μας υπηρεσιών υιοθετώντας μία επιχειρησιακή προσέγγιση σε κάθε ελεγκτικό έργο.

Παρόλο που η κύρια ευθύνη μας είναι η διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατανοούμε ότι ο πελάτης μας αναζητά κάτι περισσότερο από μία έκθεση ελέγχου – αναζητάτε έναν επαγγελματία εξωτερικό συνεργάτη.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες διασφάλισης και ελέγχου αφορούν κυρίως:

 • Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (ετήσιες/ ενδιάμεσες, ενοποιημένες/ ατομικές)
 • Λοιπές ελεγκτικές εργασίες (όπως επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων, επισκόπηση αναμενόμενων Οικονομικών Καταστάσεων, έκδοση Comfort Letters κλπ.)
 • Φορολογικοί έλεγχοι βάσει της υπουργικής απόφασης 1159/2011
 • Ειδικό έλεγχο με βάση προσυμφωνημένες διαδικασίες
 • Αξιολογήσεις ποιότητας στοιχείων ενεργητικού όπως π.χ. χαρτοφυλακίων ζημιών
 • Επισκόπηση αποτιμήσεων σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΑ
 • Αξιολόγηση κεφαλαιακής επάρκειας