Η αφοσιωμένη ομάδα στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατανοεί το περιβάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και έχει κατανείμει την εμπειρία και τους εσωτερικούς της πόρους προκειμένου να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η Grant Thornton παρέχει πληροφόρηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα μας αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει το παγκόσμιο δίκτυο της Grant Thornton για να παρέχει στους πελάτες μας ειδικά σχεδιασμένες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

Οι υπηρεσίες μας προς τις τράπεζες και τις κινητές αξίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Financial Advisory Services

Αναπτύσσουμε σαφείς και καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να ευημερήσουν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου που παρέχουν μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής

 • M&A Advisory
 • RRF Specialized advisory
 • Financial Due Diligence
 • Valuations
 • Debt Advisory & Restructurings
 • Business Plan reviews
Portfolio Services

Στη Grant Thornton, η εξειδικευμένη ομάδα μας υποστηρίζει τους πελάτες μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, υιοθετώντας παράλληλα έμπειρη και καινοτόμο προσέγγιση. Τα παραδοτέα μας είναι ισχυρά, καλά δομημένα και κατανοητά. Οι βασικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Portfolio sales advisory
 • Portfolio Due Diligence & Pricing
 • Data cleansing, validation & quality enhancement
 • Cash Flow ModelingIFRS 9 Collective Provisioning
Audit and Assurance Services

Ως ελεγκτές πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των ελεγκτικών μας υπηρεσιών υιοθετώντας μία επιχειρησιακή προσέγγιση σε κάθε ελεγκτικό έργο.

Ενώ η πρωταρχική μας ευθύνη θα είναι η διενέργεια των ελέγχων μας σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, κατανοούμε ότι οι πελάτες μας αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή έκθεση ελέγχου - αναζητούν έναν πάροχο επαγγελματικών υπηρεσιών.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες διασφάλισης που παρέχουμε θα σας προσφέρουν:

 • μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τη στρατηγική σας επιταγή,
 • μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική ελέγχου, η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, και
 • ένα σχέδιο ελέγχου που έχει το σωστό μέγεθος, είναι εστιασμένο στον κίνδυνο και ευθυγραμμισμένο με την ελεγκτική μας εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που παρέχουμε αφορούν τα εξής:

 • Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (ετήσιες/ ενδιάμεσες, ενοποιημένες/ ατομικές)
 • Υπηρεσίες Διασφάλισης Αρχικών Δημόσιων Προσφορών
 • Υπηρεσίες Διασφάλισης πέραν του ελέγχου βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • Επισκοπήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων σε πιστωτικά χαρτοφυλάκια ή/και χαρτοφυλάκια τίτλων
 • Αποτιμήσεις βάσει των ΔΠΧΑ
 • Αξιολόγηση κεφαλαιακής επάρκειας
Risk Services

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας στη Διαχείριση Κινδύνων συνδυάζει δεξιότητες που καλύπτουν τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους σε σχέση με το μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο, την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των επιμέρους κινδύνων προκειμένου να υποστηρίξει τον οργανισμό σας να αντιμετωπίσει με ολιστικό τρόπο τις προκλήσεις, καθώς και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που επικρατούν, μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Asset Quality Reviews & On Site Inspection services
 • IRB, IFRS9 Risk modeling and frameworks
 • Stress Test advisory services
 • Climate Risk Modelling
 • Intergration assessment με ρυθμιστικές απαιτήσεις και πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, της ανάπτυξης νέων προϊόντων ICAAP/ILAAP, credit underwriting και της δυναμικής διαχείρισης κινδύνου
 • Risk monitoring / internal controls digital transformation
 • Risk governance and culture
 • Data governance, data science, data quality, analytics & insights
 • Sustainability Risk Management
 • Λοιπές εργασίες στοχευμένες στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού
Operational Advisory Services

H εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Grant Thornton χρησιμοποιεί την βαθιά γνώση του τομέα για την παροχή ισχυρών και ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών επί των πλέον σημαντικών επίκαιρων θεμάτων. Έχουμε αναπτύξει ένα εύρος υπηρεσιών για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των πελατών μας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Project Management Office (PMO) services
 • Business process simplification & optimization
 • Contract Management
 • Operational Improvement
 • Digital Transformation
 • Other Consulting Services
Internal audit and compliance Services

Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα λειτουργούν σε ένα διαρκώς ρυθμιζόμενο περιβάλλον με αυξημένη πολυπλοκότητα. Καθημερινά ανακύπτουν νέοι κανόνες και αναθεωρούνται τα κανονιστικά πλαίσια. Καθώς η εποπτεία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία διετία και οι επισκοπήσεις και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τους επόπτες διενεργούνται πλέον σε τακτικότερη βάση από ότι γινόταν στο παρελθόν, τα στελέχη των Financial Services είναι ικανά να σας υποστηρίξουν ποικιλοτρόπως ώστε να διασφαλίσετε την συμμόρφωσή σας με τις νέες αλλαγές που προκύπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και να διατηρήσετε γενικότερα την κανονιστική σας συμμόρφωση.

Μπορούμε να σας παρέχουμε στήριξη μέσω της παροχής εξατομικευμένων, ευέλικτων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων:

 • Υπηρεσίες επιτρόπου εποπτείας
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης με συγκεκριμένα κανονιστικά πλαίσια όπως Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαδικασίες Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-Money Laundering AML), Εποπτικές αναφορές, Mifid.
 • Ανάλυση αποκλίσεων σχετικά με τρέχοντα ή αναμενόμενα κανονιστικά πλαίσια όπως τα Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/ Corporate Reporting Standard (CRS)/ Qualified Intermediary Agreement (QI/ Directive on Administrative Cooperation 6 (DAC 6)/ European Market Infrastructure Regulation (EMIR)/ Basel III
 • Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Οργανωτικής Δομής
 • Ειδικός έλεγχος βάση προσυμφωνημένων διαδικασιών σχετικά με τη συνεισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεων του μέλους της ASE
 • Outsourced internal audit, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και βέλτιστη στην κατηγορία της λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
 • Co-source internal audit, υποστηρίζοντας τις υπάρχουσες ομάδες με την παροχή ειδικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο
 • External Quality Assessments
 • Fraud and Forensics Investigations
 • Συμβουλευτική συμμόρφωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας εσωτερικού κανονισμού, πολιτικής ή εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας
Environmental, Social and Governance (ESG)

Η Grant Thornton, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ESG, διαθέτει μια κορυφαία ομάδα που επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ESG, αναπτύσσοντας και προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες σας.

 • Sustainability Reporting / Materiality Analysis
 • Non- Financial Reporting and Assurance
 • ESG Due Diligence
 • Green Bonds & Green Lending
 • ESG Rating / Performance supports
 • Sustainability Strategy
Tax & Outsourcing Services

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα φορολογικά ζητήματα εξετάζονται ολοένα και πιο λεπτομερώς και συνεχώς νέοι κανονισμοί προκύπτουν. Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε τρίτα μέρη με σκοπό να μειώσουν το κόστος τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Οι φορολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες outsourcing σχετίζονται τόσο με την παροχή φορολογικών συμβουλών όσο και με το πλήρες outsourcing εργασιών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
 • Outsourcing υπηρεσιών λογιστηρίου
Insights

The Financial Services Insider | Issue 14