Οι φορολογικές διαμάχες είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις. Απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι είστε προετοιμασμένοι για τους φορολογικούς ελέγχους και πιθανές διαφορές.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Προσδιορισμός και μέτρηση του φορολογικού κινδύνου που επηρεάζει την εταιρία σας.
  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης φορολογικών κινδύνων και επικοινωνίας της με τα στελέχη της επιχείρησής σας.
  • Επικοινωνία με φορολογικές αρχές, σύνταξη υπομνημάτων και σημειωμάτων.
  • Υποστήριξη για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον ΔΕΔ και υποστήριξη εξειδικευμένων δικηγόρων για τις φορολογικές διαφορές ενώπιον δικαστηρίων.