Όταν πρόκειται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του κινδύνου, ο καθορισμός των τιμών μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για τις εγχώριες, όσο και για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής
  • Γραφεία ν. 89/1967
  • Άυλη ιδιοκτησία και συμφωνίες επιμερισμού κόστους
  • Βασικός και Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης
  • Υποστήριξη σε φορολογικό έλεγχο, προσφυγή σε φορολογικά δικαστήρια
  • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τεκμηρίωσης