Η σημερινή παγκόσμια αγορά αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς, αλλά οι δυναμικές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες και προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Ο τακτικός έλεγχος και οι χρηματοοικονομικές αναφορές παραμένουν ψηλά στην ημερήσια διάταξη, καθώς οι συνέπειες από τη μη σωστή υλοποίησή τους μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές. Η αξιόπιστη υποβολή εκθέσεων με ανεξάρτητη γνώμη παρέχει εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν συνεχώς την ανοικτή και διαφανή ανάπτυξη.

Η περιήγηση σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον απαιτεί μια προσαρμοσμένη, ευέλικτη προσέγγιση, ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες σας και επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων και κινδύνων . Είτε πρόκειται για έναν ελληνικό είτε για έναν παγκόσμιο έλεγχο, αυτή είναι η προσέγγισή μας με τους πελάτες.

Ακεραιότητα και ποιότητα

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή σας, η φήμη μας βασίζεται στην ποιότητα της εργασίας που παραδίδουμε. Η προσέγγισή μας για τη διασφάλιση της ποιότητας έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά κυρίως για να διασφαλίζει ότι παρέχουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κάθε φορά που συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Προσφέρουμε ισχυρή αυτονομία ως βασική αξία με βάση την οποία αξιολογούνται όλες οι υπηρεσίες και οι άνθρωποί μας- πιο ουσιαστική συμβολή και προσβασιμότητα σε ανώτερο επίπεδο- περισσότερο χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο με τους πελάτες- περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών- ειδικούς που λειτουργούν εκτός τεχνικών στεγανών- και ειδικούς σε τομείς και κλάδους με ευρεία και βαθιά εξειδίκευση.

Σας υποστηρίζουμε στην επίτευξη των φιλοδοξιών σας

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης σε ιδιωτικές, δημόσιες και διεθνείς εταιρείες σε διάφορους κλάδους.

Οι άνθρωποί μας έχουν δεσμευτεί να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες διασφάλισης στις τοποθεσίες όπου βρίσκεστε εσείς. Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των πελατών μας με τεχνικές λύσεις υψηλής ποιότητας και σχέσης ποιότητας/τιμής κάθε φορά. Διαθέτουμε τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων ελεγκτικών πελατών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μπορούμε να σας παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες διασφάλισης που καλύπτουν τα εξής:

infographic-audit-6-gr.png

Οι λύσεις που προτείνουμε

Statutory Audit

Η Grant Thornton, ως μέλος του δικτύου GTI, εφαρμόζει τη μεθοδολογία ελέγχου της GTIL ("LEAP"), η οποία περιλαμβάνει  διαδικασίες, οι οποίες εστιάζουν τις προσπάθειές μας σε εκείνους τους τομείς των οικονομικών σας καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η προσέγγιση του ελέγχου μας διέπεται από πολιτικές που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (IFAC).

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προγραμμάτων λογισμικού. Πιστεύουμε ότι η ανώτερη τεχνολογία δημιουργεί αποτελεσματικές υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος. Έχουμε ενσωματώσει πρωτοποριακές πληροφοριακές εφαρμογές στις ελεγκτικές μας διαδικασίες,  οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργανισμού.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μας αφορούν σε:

  • Τακτικούς Ελέγχους Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Δ.Π.ΧΑ, Ε.Λ.Π., US GAAP)
  • Ελέγχους Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Ελέγχους Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Η ελεγκτική μας μεθοδολογία καθώς επίσης και το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούμε αξιολογείται διαρκώς ώστε να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και επικαιροποιημένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε ετήσια βάση.

Πέραν των αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας που έχουν θεσπιστεί και που συμβαδίζουν με την GTIL, κάθε εταιρεία-μέλος υπόκειται σε Ελεγκτική Επιθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα -μετά τη σχετική επιλογή- που διενεργείται από την GTIL. Η επισκόπηση αυτή αποτελεί έναν συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των ελεγκτικών διαδικασιών των εταιρειών μελών που διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια από ανεξάρτητους και κατάλληλα καταρτισμένους partners και managers άλλων εταιρειών μελών υπό τη γενική διεύθυνση της GTIL.

Tax Audit

Η Grant Thornton, ως εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Διαχείρισης, παρέχει υπηρεσίες Ειδικού Φορολογικού Ελέγχου για την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Ο φορολογικός έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί, αφορά ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του ν. 4449/2017 (Φ.Ε.Κ.7), όπως ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί.

Η εργασία μας διεξάγεται με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα πλαίσια της εργασίας μας συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, ενώ σχεδιάζουμε και διενεργούμε την εργασία μας με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης για τα υπό εξέταση φορολογικά αντικείμενα από κάθε ουσιώδη άποψη.

Άλλες υπηρεσίες διασφάλισης

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες διασφάλισης συμπεριλαμβάνονται επίσης:

  • Περιορισμένη Διασφάλιση
  • Άλλη Διασφάλιση
  • Συμφωνηθείσα Διασφάλιση

Assurance-insights-banner2.jpg

Οι υπηρεσίες Audit στη Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Οι ομάδες ελέγχου απαρτίζονται από άρτια καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο. Επιπλέον, μέσω των διαδικασιών που η GTIL έχει θεσπίσει, τα στελέχη μας διαβουλεύονται με ειδικούς ελεγκτές σε άλλες εταιρείες- μέλη στον παγκόσμιο οργανισμό. Η προσέγγιση του ελέγχου μας, επιπρόσθετα της διασφάλισης σχετικά με την εύλογη και αξιόπιστη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, μας επιτρέπει να αποκτούμε βαθιά γνώση της δραστηριότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων καθώς επίσης και της επίδοσής τους και κατά τον τρόπο αυτό να προτείνουμε λύσεις, οι οποίες θα συνδράμουν στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και ανάκαμψη.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας