Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προκλήσεων και ακολούθως να αναλάβουν δράσεις που θα συμβάλλουν στην πλήρη αλλά και κατάλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Grant Thornton μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διοίκησης και του ελέγχου των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης αλλά και να κωδικοποιήσει και εξειδικεύσει τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων που διέπει τη λειτουργία τους.

Η Grant Thornton, από την μακρόχρονη συνεργασία της με Διαχειριστικές Αρχές, είναι έτοιμη να προσφέρει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να υποστηρίξει οποιαδήποτε ειδική υπηρεσία διαχείρισης να επιτύχει τους στόχους της.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • Τακτικός Έλεγχος
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης
 • Έλεγχος Τελικών Δικαιούχων και Έργων που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • 360ο Συμβουλευτική Υποστήριξη Φορέων:
  • Βέλτιστη αξιοποίηση των ενισχύσεων της νέας προγραμματικής περιόδου
  • Ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών διαπίστωσης βιωσιμότητας