Στο πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που βρίσκεται η χώρα, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί καλούνται να αξιολογήσουν τη λειτουργία τους σε όλα τα επίπεδα και να αναπτύξουν στρατηγικές που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό τους, την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και παράλληλα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το τμήμα Public Sector της Grant Thornton μπορεί να υποστηρίξει τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τίθενται λόγω των σημερινών απαιτήσεων της οικονομίας, της ζήτησης και του ανταγωνισμού, προσφέροντας τις ακόλουθες ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τακτικός Έλεγχος
 • Φορολογικός Έλεγχος
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Διαχειριστικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Καθώς και τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Βελτίωση Επιδόσεων Δημοσίων Φορέων (Performance Improvement):
  • Αναδιοργάνωση
  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
  • Ανάπτυξη κανονισμού λειτουργίας και λοιπών κανονισμών
  • Οργάνωση και υποστήριξη μονάδων εσωτερικού ελέγχου
  • Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης (cost cutting)
  • Διαχείριση αλλαγής
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Έργου (Project Management)
 • Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείου Διοίκησης Έργου (Project Management Office)