Οι διεθνείς φορολογικοί κανόνες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά κόστη σε κάθε επιχείρηση- τόσο στην προοπτική των κερδών όσο και των ταμειακών ροών.

Οι συνέπειες των έμμεσων φόρων στις επιχειρηματικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου σοβαρά υπόψη όπως και κάθε άλλο κόστος της επιχείρησης.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Παροχή συμβουλών και συμμόρφωσης σχετικά με την επιβάρυνση από τον ΦΠΑ
    ΦΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές
  • Άρτια γνώση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ζητήματα ΦΠΑ
  • Συντονισμός με τις εταιρείες του δικτύου της Grant Thornton στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για ζητήματα ΦΠΑ και λοιπών εμμέσων φόρων
  • Φόροι – τέλη τελωνείων
  • Φόροι ακινήτων
  • Χαρτόσημο
  • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου