Οι διεθνείς φορολογικοί κανόνες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά κόστη σε κάθε επιχείρηση- τόσο στην προοπτική των κερδών όσο και των ταμειακών ροών. Οι συνέπειες των έμμεσων φόρων στις επιχειρηματικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου σοβαρά υπόψη όπως και κάθε άλλο κόστος της επιχείρησης.

  • Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιβάρυνση από τον ΦΠΑ
  • ΦΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές
  • Φόροι – τέλη τελωνείων
  • Φόροι ακινήτων
  • Χαρτόσημο