Στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, η επίτευξη μιας επιτυχούς συναλλαγής προϋποθέτει τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, καθώς και των κινδύνων που ελλοχεύουν.

Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλα τα στάδια μιας συναλλαγής, τον καθορισμό των αναλυτικών της όρων, καθώς και την υποστήριξη μετά τη συναλλαγή:

tas-services-gr.png

Οι λύσεις που προτείνουμε

Due Diligence Services

Οι υπηρεσίες Due Diligence της Grant Thornton περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

Χρηματοοικονομική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (financial due diligence)

Η Χρηματοοικονομική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (financial due diligence) περιλαμβάνει:

 • την επισκόπηση για λογαριασμό του αγοραστή,
 • την επισκόπηση και υποστήριξη για λογαριασμό του πωλητή και
 • υπηρεσίες reporting accountant.
Λειτουργική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (operational due diligence)

Η Λειτουργική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (operational due diligence) περιλαμβάνει:

 • τη λειτουργική επισκόπηση ιστορικών δραστηριοτήτων,
 • την αφομοίωση/ενσωμάτωση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και
 • την πώληση συμμετοχών σε τρίτους, αποεπενδύσεις, αποσχίσεις.
Φορολογική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (tax due diligence)

Φορολογική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (tax due diligence)

Εμπορική & στρατηγική πληροφόρηση

H Εμπορική & στρατηγική πληροφόρηση περιλαμβάνει:

 • την εμπορική επισκόπηση ιστορικών στοιχείων και
 • τη σχετική στρατηγική πληροφόρηση
Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας

Οι Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας περιλαμβάνουν τα κάτωθι στάδια:

 • την περιγραφή του έργου (ανάληψη & παράδοση),
 • την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της γενικής έννοιας σε όρους αγοράς,
 • την οργανωτική βιωσιμότητα,
 • την τεχνική βιωσιμότητα και
 • την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.
Προσυμφωνημένες διαδικασίες – υπηρεσίες συμβουλευτικού σχολιασμού

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η επισκόπηση των δανειακών ρητρών, η συμμόρφωση με δεσμευτικές συμφωνίες, η διασταύρωση/ επαλήθευση δεσμευτικών όρων ή ποιότητα/πιστότητα δεδομένων.

Εξέταση προσδοκώμενης οικονομικής πληροφόρησης με βάση το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3400

Εξέταση προσδοκώμενης οικονομικής πληροφόρησης με βάση το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης (ISAE) 3400

Valuation Services

Η εκτίμηση της αξίας μίας εταιρείας ή των περιουσιακών της στοιχείων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και η επιλογή ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μίας συναλλαγής.

Αποτιμήσεις για σκοπούς ΔΠΧΑ

Αποτιμήσεις για σκοπούς ΔΠΧΑ

Επιμερισμός κόστους συνένωσης

Επιμερισμός κόστους συνένωσης

Αποτιμήσεις για τις ανάγκες νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων
 • Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: Γνωμοδοτήσεις για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής ή του τιμήματος εξαγοράς, σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων εισηγμένων εταιρειών.
 • Αποτιμήσεις εταιρικών εισφορών σε είδος, σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ν. 2190/1920
Αποτιμήσεις για άλλους σκοπούς corporate finance

Εξαγορά/ πώληση μιας εταιρείας ή μέρους αυτής, συγχωνεύσεις, «διαζύγια» μετόχων, κτλ.

M&A Advisory Services

Κατά την πώληση μιας επιχείρησης, την εύρεση ενός πιθανού αγοραστή ή την άντληση χρηματοδότησης, η Grant Thornton θα διαχειριστεί τη διαδικασία εύρεσης πιθανών αγοραστών ή πωλητών, καθώς και ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης. Σας βοηθούμε να αναπτύξετε την επιχειρησιακή στρατηγική σας και να προετοιμάσετε την επιχείρηση και την ομάδα σας έτσι ώστε να μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας μέσω της καλύτερης δομής συναλλαγής.

Όσον αφορά στις εταιρικές εξαγορές, ο ρόλος μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις εξαγοράς εταιρείας, επιχειρησιακής μονάδας ή λοιπών εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Πελάτες μας είναι εταιρείες, θεσμικοί και λοιποί επενδυτές (πχ. venture capital), καθώς και ιδιώτες (πχ. διοικητική ομάδα). Ενδεικτικά, οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Επισκόπηση των κριτηρίων εξαγοράς που θέτει ο πελάτης
 • Ταυτοποίηση και προσέγγιση ενδεχόμενων στόχων εξαγοράς εκ μέρους του πελάτη
 • Εξέταση της δυνατότητας επιτυχούς εξέλιξης της προτεινόμενης εξαγοράς          
 • Υποστήριξη του πελάτη στην ανάπτυξη λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής βάσει χρηματοοικονομικών μοντέλων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με τους πωλητές και δόμηση της συμφωνίας
 • Άντληση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την εξαγορά
 • Διαχείριση του έργου της διαδικασίας εξαγοράς από την έναρξη έως την ολοκλήρωση, συντονίζοντας τις δραστηριότητες των λοιπών εμπλεκόμενων μερών (αναζήτηση στόχων εξαγοράς)
 • Επισκόπηση ενδεχόμενων στόχων που έχουν αναγνωριστεί από τον πελάτη, βάσει πληροφοριών που αυτός θα παράσχει.
 • Ενεργητική αναζήτηση ενδεχόμενων στόχων για λογαριασμό του πελάτη (εξαγορές με συμμετοχή της διεύθυνσης)
 • Εξαγορά από τη διεύθυνση (Management Buy-Out, MBO)
 • Εξαγορά από διεύθυνση σε συνδυασμό με εξωτερικούς επαγγελματίες (Buy-In Management Buy-Out, BIMBO)
 • Εξαγορά από τη διεύθυνση με πρωτοβουλία του πωλητή (Vendor Initiated Management Buy-Out, VIMBO)
 • Εξαγορά από εξωτερικούς επαγγελματίες (Management buy-in, MBI)
 • Εξαγορά από θεσμικό επενδυτή (Institutional buy-out, IBO)
 • Αποεπενδύσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Άντληση κεφαλαίων & Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Προσφέρουμε εμπορική και κλαδική γνώση, αναλυτικές ικανότητες και τεχνική εξειδίκευση σε όλες τις εργασίες μας.

Capital Markets

Ως εγκεκριμένος Σύμβουλος Εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών για εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α), παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρείες που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών του στην ΕΝ.Α. Ως Σύμβουλοι Εισαγωγής αξιολογούμε την καταλληλότητα της εταιρείας, φροντίζουμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τους κανονισμούς της ΕΝ.Α και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας:

 • Διαχείριση και συντονισμό της προετοιμασίας των εγγραφών εισαγωγής, ώστε να εναρμονίζονται και να ανταποκρίνονται στον κανονισμό της ΕΝ.Α
 • Εκπροσώπηση της υποψήφιας προς εισαγωγή εταιρείας στο ΧΑ τόσο κατά το στάδιο της έγκρισης της αίτησης, όσο και κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης (για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΝ.Α)
 • Παροχή γραπτής πιστοποίησης προς το ΧΑ, που αναφέρει ότι η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός της ΕΝΑ για εισαγωγή
 • Παρουσίαση της εταιρείας στην Επιτροπή της ΕΝ.Α
 • Υποστήριξη της εταιρείας κατά το στάδιο της παρουσίασης σε υποψήφιους θεσμικούς επενδυτές
Recovery & Reorganisation services

Οι R&R υπηρεσίες μας παρέχονται σε εταιρείες και ιδιώτες που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες ή στους πιστωτές και μετόχους τους. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες α) λειτουργικής ή χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης σε εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις, στους πιστωτές τους και λοιπούς ενδιαφερόμενους, β) συμβουλευτικές υπηρσίες δανείων και γ) υπηρεσίες σχετικά με ενδεχόμενη πτώχευση. Ειδικότερα:

 • Στρατηγική επισκόπηση/ συμβουλευτική
 • Επισκόπηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
 • Independent Business Review
 • Profit improvement
 • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης & ταμείου
 • Accelerated M&A
 • Independent Solvency Review
 • Σχεδιασμός εναλλακτικών σεναρίων
 • Pre-pack διαδικασία πτώχευσης
 • Ειδικός εκκαθαριστής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες δανείων
 • Επάρκεια δανεισμού και δόμηση δανείων
 • Προετοιμασία εγγράφων και ρητρών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά χρέου
 • Δημιουργία αξίας ως σύμβουλοι σε μια διαδικασία χρεοκοπίας, εταιρικής ή προσωπικής
 • Εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης μέσω διαδικασιών πτώχευσης
 • Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
 • Σύνθετη και διεθνής χρεωκοπία

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες Deals Services

It's more than a transaction.
For us, it's helping you go beyond. Κατεβάστε το φυλλάδιο (EN) [ 3626 kb ]

tas-news-hub-banner.jpg

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Σε μια αγορά που απαιτεί επιλογές, έχουμε λιγότερα ασυμβίβαστα, είμαστε πιο ευκίνητοι με σαφώς πιο πελατοκεντρική προσέγγιση από μεγαλύτερα δίκτυα. Παρέχουμε προσαρμοσμένες –όχι έτοιμες– λύσεις στους πελάτες μας, μέσω μεθόδων και υπηρεσιών σχεδιασμένων να προσθέσουν αξία. Συγκριτικά με άλλες διεθνείς συνεργασίες, εμείς δρούμε ως ένα αληθινά παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών, πιο δυνατό και πιο συνεργατικό, εφοδιασμένοι με κεντρικά εργαλεία, μεθοδολογίες και μοντέλα παραδοτέων. Η διαχρονική και ουσιαστική επένδυσή μας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ενισχύεται από τις σημαντικές κλαδικές μας ικανότητες. Μέσω ενός ευρέος και ολοκληρωμένου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις που συνδυάζουν πολλές υπηρεσίες. Αντίθετα με μικρές συμβουλευτικές εταιρείες, συνδυάζουμε παγκόσμια παρουσία με βαθιά κατανόηση της τοπικής αγοράς και την αξιοπιστία ενός διεθνούς ελεγκτικού οίκου.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας