Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά το ελληνικό σύστημα πρόνοιας.

Μόνο μέσω της ευρείας εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού προγράμματος μπορούν αυτές οι προκλήσεις να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Public Sector με τα έμπειρα στελέχη που διαθέτει, μπορεί να υποστηρίξει τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχοντας τις κατάλληλες ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα απαντήσουν στις ανάγκες τους.

Insight

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

  • Τακτικός Έλεγχος
  • Φορολογικός Έλεγχος
  • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
  • Διαχειριστικός Έλεγχος
  • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών διαπίστωσης βιωσιμότητας
  • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
  • Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις ακινήτων
  • Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης (cost cutting)
  • Αναλογιστικός Σχεδιασμός