Γνωρίζετε ότι:

  • Τάση για μείωση των φορολογικών συντελεστών παρατηρείται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (για τις φορολογικές πρακτικές εντός της Ε.Ε.), που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017. Συγκεκριμένα, πολλά κράτη έχουν ήδη προβεί σε μείωση του εταιρικού συντελεστή φόρου εισοδήματος, όπως ενδεικτικά η Κροατία, η Σλοβακία, η Ιταλία, ενώ μειώσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί ή αναμένεται να γίνουν σε άλλα κράτη, όπως στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο. Οσον αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, παρατηρείται επίσης αυξημένη τάση για μείωση της φορολογίας. Ετσι, στην Κροατία έγινε μείωση όχι μόνο στους φορολογικούς συντελεστές αλλά επιπλέον και στον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων. Η Πορτογαλία σταδιακά εξαλείφει την επιβολή προσαύξησης αλληλεγγύης, ξεκινώντας από τις δύο χαμηλότερες φορολογικές κλίμακες. Η Φινλανδία προχώρησε σε μία γενικότερη αναμόρφωση, μειώνοντας τους χαμηλότερους και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και αυξάνοντας παράλληλα τις μειώσεις φόρου των φορολογουμένων.

  • Δικαίωμα πίστωσης τόσο του αλλοδαπού εταιρικού φόρου εισοδήματος όσο και του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων παρέχεται ειδικά για ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή εταιρεία από θυγατρική της εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το παραπάνω ισχύει εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πλήρους απαλλαγής από τον φόρο (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% για τουλάχιστον 24 μήνες). Οπως ρητά αναφέρεται στη σχετική διάταξη του νόμου, ειδικά για διανομές μερισμάτων εντός Ε.Ε., εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση τηρεί αντίθετη θέση, σύμφωνα με την οποία η πίστωση φόρου αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η παραπάνω ερμηνεία έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, η οποία αποτελεί ειδικότερη διάταξη σε σχέση με τη γενική διάταξη περί πίστωσης φόρου (ΠΟΛ 1039/2015).

  • 24.750 φορολογικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2018, με πρόσφατη ανακοίνωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Από το σύνολο των παραπάνω ελέγχων, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη εντός της τελευταίας πενταετίας. Ενώ από τους παραπάνω ελέγχους εντός της πενταετίας τουλάχιστον το 75% θα ανάγεται σε φορολογικά έτη εντός της τελευταίας τριετίας, για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017). Επιπροσθέτως, αναμένεται να νομοθετηθεί η ίδρυση ενός νέου ευέλικτου και αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού, που θα υπάγεται αποκλειστικά στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με αποστολή τη διερεύνηση τέλεσης φορολογικών οικονομικών εγκλημάτων εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  • Διευκρινίσεις για τον φόρο διαμονής στις τουριστικές επιχειρήσεις εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτές, αναμένονται τροποποιήσεις στις σχετικές διατάξεις, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη –διαμένοντα– χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω νέος φόρος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από 1.1.2018.

  • Για σκοπούς υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι πρακτικά δυνατός ο συμψηφισμός κερδών από μεταβίβαση τίτλων που απαλλάσσονται της φορολογίας με ζημίες αποκλειστικά από απαλλασσόμενους τίτλους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Η ζημία από μεταβίβαση απαλλασσόμενων τίτλων δεν αναγράφεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος, καθώς δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί για συμψηφισμό με κέρδη από τίτλους που φορολογούνται στα επόμενα 5 έτη. Στη δήλωση φόρου εισοδήματος περιλαμβάνεται μόνο η ζημία από φορολογούμενους τίτλους, ως προς την οποία υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Αντιθέτως, απαλλασσόμενα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων αναγράφονται στον κωδικό 659 προκειμένου για κάλυψη τεκμηρίων και υπαγωγή σε εισφορά αλληλεγγύης. Ετσι, στον κωδικό 659 αναγράφεται το αποτέλεσμα του αντίστοιχου φορολογικού έτους (απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη μείον ζημίες από απαλλασσόμενους τίτλους). Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό είναι πρακτικά εφικτός ο παραπάνω συμψηφισμός. Επισημαίνεται ότι εάν το αποτέλεσμα του έτους καταλήγει σε ζημία από απαλλασσόμενους τίτλους, αυτή προφανώς δεν μπορεί να αξιοποιηθεί (ΠΟΛ 1032/2015).

  • Παρότι ψηφίστηκε η μείωση των φορολογικών προστίμων με τον ν. 4509/2017 για φορολογικά έτη μέχρι 31.12.2013, στις εκδοθείσες έως το τέλος του 2017 πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, πρακτικά επιβλήθηκαν τα παλαιότερα δυσμενέστερα πρόστιμα. Με την παραπάνω μείωση προβλέπεται πρόστιμο έως το 50% επί της διαφοράς φόρου που θα προκύπτει από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, πλέον τόκου 8,76% ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, και για τις χρήσεις έως το 2013, επιβάλλονταν πρόσθετοι φόροι με ανώτατο όριο («πλαφόν») μέχρι και το 120%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com