Γνωρίζετε ότι...

 

  • Από 01.01.2017 οποιαδήποτε πώληση ακινήτου που γίνεται από φυσικό πρόσωπο θα επιβαρύνεται με φόρο υπεραξίας, δεδομένου ότι λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 το χρονικό διάστημα που ανεστάλη η επιβολή του.  Συνεπώς, ελλείψει άλλης παράτασης,  ένα φυσικό πρόσωπο-πωλητής ακινήτου στην Ελλάδα θα πληρώνει από το νέο έτος φόρο 15% επί της υπεραξίας που θα προκύπτει από τη μεταβίβαση. Το συγκεκριμένο εισόδημα θα υπόκειται φυσικά και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη (σύμφωνα με συγκεκριμένους συντελεστές απομείωσης). Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο.  
  • Μερίσματα που θα διανεμηθούν από την 01.01.2017 και μετά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, ενώ τα μερίσματα που διανέμονται στο τρέχον έτος 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση με συντελεστή 10%. Στα προμερίσματα που διανέμονται από Α.Ε. ή στις προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που πραγματοποιούνται μέσα στο φορολογικό έτος 2016, αλλά η απόφαση διανομής τους τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με τον αυξημένο συντελεστή (15%).
  • Οι κανόνες περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών εταιρειών (CFC) δεν εφαρμόζονται στις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/1975,
    ούτε σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων τα κεφάλαια προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο ν.δ.2687/1953 «περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού».
  • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επιβάλλεται μόνο κατά την αύξηση του κεφαλαίου μιας εταιρείας και όχι κατά τη σύσταση της. Η αύξηση κεφαλαίου Ε.Π.Ε. υπέρ το άρτιο υπόκειται σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ισχύει το ίδιο και για τις Α.Ε., δεδομένου ότι η Διοίκηση έχει διατυπώσει εγγράφως αντίθετη θέση.
  • Για βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο μεγαλύτερα των €100.000 που εκκρεμούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση  ποινικής δίωξης κατά του οφειλέτη από τον  προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή του ελεγκτικού κέντρου που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης οφειλών, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στο ποσό των €100.00 συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορά στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κάθε τράπεζα του εξωτερικού υποχρεούται να καταγράφει και να αποστέλλει στην αρμόδια αρχή ολόκληρο το ποσό του λογαριασμού για κάθε συνδικαιούχο. Συνεπώς, σε περίπτωση που έλληνας γονέας διατηρεί με τα παιδιά του (φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος) έναν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, θα καταγραφεί και θα αποσταλεί ολόκληρο το ποσό  στην Ελλάδα συσχετισμένο με τον καθένα συνδικαιούχο ξεχωριστά, παρόλο που τα παιδιά μπορεί να μην έχουν συμβάλλει καθόλου στο ποσό του συγκεκριμένου λογαριασμού.
  • Στα 160 δις. Ευρώ είχε ανέλθει το 2014 η απώλεια εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην Ε.Ε σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έλλειμμα από την μη είσπραξη ΦΠΑ κυμάνθηκε από το πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία, μέχρι το υψηλό ποσοστό (38%) στη Ρουμανία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (37 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ). Η έκθεση της Επιτροπής υποδεικνύει ότι, παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει την ικανότητα είσπραξης του ΦΠΑ, ουσιαστική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να απλουστεύσουν το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, να το θωρακίσουν έναντι της απάτης και να το κάνουν φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com