article banner
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 12.01.2020

Γνωρίζετε ότι...

  • No-Deal Brexit και φορολογία μερισμάτων: Σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (No-Deal Brexit) μέχρι 31/12/2020, τότε τα κέρδη που διανέμει ελληνική εταιρία προς φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται σε 5% παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης στην διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος–Η.Β. Τα μερίσματα που θα διανέμονται από εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα πίστωσης του εταιρικού φόρου που αναλογεί σε αυτά σύμφωνα με όσα ορίζει η διμερής σύμβασης Ελλάδος-Η.Β.

  • No-Deal Brexit και φορολογία τόκων και δικαιωμάτων: Τόκοι και δικαιώματα καταβαλλόμενα προς φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν το λογικό και δίκαιο αντάλλαγμα, όπως ορίζει η διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος-Η.Β.

  • Φορολογικοί Έλεγχοι κατά το έτος 2020: Το έτος 2020 θα διενεργηθούν 25.100 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων αυτών, το έτος 2020 θα διενεργηθούν 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

  • Ευθύνη των διοικούντων για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους: Η ευθύνη των διοικούντων από ασφαλιστικές εισφορές βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη ρύθμιση για την ευθύνη από φορολογικές οφειλές. Μεταξύ των προϋποθέσεων, θα πρέπει οι διοικούντες τα νομικά πρόσωπα να είχαν μία από τις ιδιότητες που ορίζει ο νόμος είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των διοικούντων υπό κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων. Επίσης, οι εν λόγω οφειλές δεν θα πρέπει να καταβλήθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των προσώπων αυτών. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, όπως και στην περίπτωση αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων για φόρους, φέρουν οι ίδιοι οι διοικούντες.

  • Αυτοτελής φορολόγηση αθλητών: Οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος βάσει της κλίμακας των μισθωτών για εισοδήματά τους τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4646/2019, η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους.

  • Αύξηση του ποσοστού μείωσης του φόρου για δωρεές: Αυξήθηκε το ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από 10% σε 20% για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορλογούμενου. Στους φορείς προς τους οποίους γίνονται οι δωρεές περιλαμβάνονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά νομικά πρόσωπα. Εφαρμόζεται ακόμη σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, περιλήφθηκαν τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.

  • Δεσμευτικότητα αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων: Η Φορολογική Διοίκηση δεν δεσμεύεται από τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, αλλά μόνο από τις αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων επί φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, στα οποία δύνανται να προσκομισθούν οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ώστε να συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση της κρίσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com