ΑΡΘΡΟ

Κύρια σημεία της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 113169/2023

insight featured image
Contents

Εκδόθηκε πρόσφατα η αριθ. 113169/2023 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β 7421/28.12.2023).


Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση είναι εφαρμοστική αρκετών διατάξεων του πρόσφατου Ν. 5053/2023, και περιλαμβάνει σημαντικές και ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις. 


Συγκεκριμένα, προβλέπεται η άμεση, από 1-1-2024 επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε κλάδους της βιομηχανίας (αφορά τους ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33 πλην του 19) και του λιανεμπορίου (εντάσσονται όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47). Προβλέπεται παράλληλα σύντομη περίοδος «χάριτος» περίπου 3-4 μηνών κατά περίπτωση, κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται τα ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης των σχετικών με την ψηφιακή κάρτα υποχρεώσεων.


Επιπλέον, από την 1-3-2024, επέρχονται περαιτέρω αλλαγές σχετικά με:

Α) Τον ορισμό των «διευθυντικών στελεχών» που δηλώνονται χωρίς ωράριο. Ειδικότερα:

  • Στην κατηγορία Α', προστίθεται η περίπτωση προσώπων που «είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα».
  • Στην κατηγορία Β', το όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαγομένων στελεχών μειώνεται στο τετραπλάσιο του ελάχιστου κατώτατου μισθού (σ.σ. αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα).
  • Στην κατηγορία Γ', το όριο των μηνιαίων αποδοχών των υπαγομένων στελεχών μειώνεται στο εξαπλάσιο του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (σ.σ. αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα).
  • Η δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας πραγματοποιείται κατά την πρόσληψη, με την υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.
Go Beyond RegCom Platform
Go Beyond RegCom Platform
Read this article

Β) Την αναγγελία και το περιεχόμενο των έγγραφων ατομικών συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων. Προβλέπεται ιδίως η υποχρέωση ανάρτησης στο ΠΣ Εργάνη των έγγραφων συμβάσεων όλων των εργαζομένων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά την πρόσληψή τους, καθώς και ειδικοί όροι που είναι πλέον υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, ιδίως στις περιπτώσεις της «κατά παραγγελία απασχόλησης» και της εργασίας στο εξωτερικό.


Γ) Την δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα του πενθημέρου και λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με σημαντικές διαφοροποιήσεις αναλόγως του κατά πόσο πρόκειται για επιχειρήσεις «συνεχούς» ή «μη συνεχούς» λειτουργίας.


Δ) Τις φόρμες αναγγελιών και δηλώσεων στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ειδικότερα, προστίθενται, αλλάζουν ή συγχωνεύονται σημαντικά έντυπα, ιδίως αυτά που αναφέρονται στην αναγγελία έναρξης και λύσης εργασιακών σχέσεων, ενώ τροποποιούνται και οι όροι αναγγελίας των οικειοθελών αποχωρήσεων. Είμαστε σε αναμονή αναπροσαρμογής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ώστε να ενσωματωθούν οι νέες προβλέψεις.


Ενόψει του ότι αρκετά σημεία των νέων ρυθμίσεων ενδέχεται να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, όπως και για εξειδικευμένη απάντηση σε ερωτήματα που πιθανώς να ανακύψουν.


Με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε ότι ήδη από την 1-1-2024, ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων υπολογίζεται εκ νέου για την θεμελίωση μισθολογικών ωριμάνσεων και επιδομάτων προϋπηρεσίας (τριετίες, πολυετίες κλπ).