Γνωρίζετε ότι...

 

 • Η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) προχώρησε σε συμφωνία χρηματοδότησης με € 25 εκ μεγάλης ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΙννοVFin MidCAP Growth Finance”.
 • Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων προοριζόμενων για εξαγωγές. Το πρόγραμμα της ΕΤΕΠ έχει την χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων του προγράμματος HORIZON 2020.
 • Το παραπάνω πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στην ΕΤΕΠ να χορηγεί δάνεια μεταξύ € 7,5 εκ - € 25 εκ σε καινοτόμες επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την αύξηση των επενδύσεων τους σε έρευνα και καινοτομία. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς αυτό απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προσανατολίζεται στην χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων με σημαντικό ρίσκο.
 • Ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ καλύπτει, κατά κανόνα, το 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης με το υπόλοιπο ποσό να πρέπει να καλυφθεί από την εταιρεία. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να εξεταστεί η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του δανεισμού της ΕΤΕΠ στο επενδυτικό πρόγραμμα, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την κάλυψη του 75% - 80% της αξίας της επένδυσης. Η κάλυψη του εναπομένοντος ποσού δεν απαιτείται να γίνει με ίδια κεφάλαια της εταιρείας αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δάνεια από άλλες πηγές, κάτι που μπορεί να γίνει πιο εύκολο εφόσον έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ.
 • Μέσω του προγράμματος αυτού μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία αλλά και ευρύτερα επενδύσεις κεφαλαίου όπως για παράδειγμα μια νέα γραμμή παραγωγής ή η κατασκευή ενός σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου. Η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
 • Το ελάχιστο συνολικό ποσό που θα πρέπει να επενδύσει μια εταιρεία εντός των επομένων τριών ετών ανέρχεται σε € 15 εκ. Η διάρκεια του δανείου της ΕΤΕΠ είναι μεταξύ 5 – 7 ετών. Δεν απαιτείται καταρχήν η παροχή εμπράγματων εγγυήσεων, αλλά αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση. Η παροχή όμως τέτοιου είδους εγγυήσεων μπορεί να μειώσει το κόστος του δανείου. Επίσης επενδύσεις ή οιονεί επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να εξεταστούν.
 • Πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος για την Ελλάδα, είναι α) η παροχή μακροπρόθεσμου δανεισμού σε περίοδο που αυτός δεν είναι εύκολα διαθέσιμος από άλλες πηγές, β) η έλλειψη απαίτησης για την χορήγηση εμπράγματων εξασφαλίσεων, γ) η απαγόρευση πώλησης των δανείων αυτών σε τρίτους από την ΕΤΕΠ, και δ) το ανταγωνιστικό κόστος των συγκεκριμένων δανείων. Ειδικότερα όσον αφορά το κόστος του δανεισμού, αυτό εξαρτάται από το είδος τους δανείου (senior, subordinate, mezzanine), την παροχή εξασφαλίσεων, το προφίλ κινδύνου του επενδυτικού σχεδίου, τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας καθώς και τον κίνδυνο της χώρας. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσπάθειας της ΕΤΕΠ για την δημιουργία μιας επιπλέον πηγής χρηματοδότησης, στην χώρας μας, για επενδυτικά προγράμματα και όχι στον ανταγωνισμό των εγχώριων τραπεζών.
 • Επιλέξιμες για το “ΙννοVFin MidCAP Growth Finance” είναι εταιρείες οι οποίες πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ για την ανάπτυξη ή παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, β) παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είτε από άποψη κύκλου εργασιών (10% αύξηση το χρόνο τα τελευταία τρία χρόνια) είτε από άποψη απασχολούμενου προσωπικού και γ) προσανατολίζονται προς την καινοτομία (π.χ. έχουν λάβει βραβείο καινοτομίας τους τελευταίους 24 μήνες, δαπανούν το 5% του κύκλου εργασιών τους σε έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ).
 • Δεν είναι επιλέξιμες προβληματικές εταιρείες καθώς και αυτές που δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕΠ, όπως ενδεικτικά, η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, η παραγωγή προϊόντων που αποσκοπούν στον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών (π.χ. φυλακές), η παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού, τυχερών παιχνιδιών, οι επενδύσεις σε ακίνητα κ.λπ.
 • Στοιχεία που θα πρέπει να ετοιμάσει η ενδιαφερόμενη εταιρεία, περιλαμβάνουν παρουσίαση και ετήσια αναφορά (annual report), καθώς και business plan, από τα οποία να δίνεται μια εικόνα για το επενδυτικό της πρόγραμμα, την πορεία της τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα και τις αγορές στις οποίες απευθύνεται.
 • Μετά την επικοινωνία με την ΕΤΕΠ, εντός τριών εβδομάδων η εταιρεία ενημερώνεται για το αν θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης της αίτησης της. Η ίδια η διαδικασία διαρκεί συνήθως μεταξύ 3-5 μήνες.
 • Η προετοιμασία των παραπάνω στοιχείων και η επικοινωνία με την ΕΤΕΠ, μπορεί να γίνει από την ίδια την εταιρεία. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος να την συνδράμει στην καλύτερη προετοιμασία του φακέλου της και την καθοδήγησή της κατά την διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης.
 • Πολλές χώρες (π.χ. Κύπρος, Αγγλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο κ.λπ.) υιοθετούν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για το εισόδημα εταιρειών που προέρχεται από δικαιώματα (royalties) καθώς και έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Το μόνο σχετικό κίνητρο στην Ελλάδα συνίσταται στο γεγονός ότι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξάνονται για φορολογικούς σκοπούς κατά 30%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com