Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η πρώτη έκδοση του 2019, ξεκινά με την εξέταση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που μπορεί να επιφέρει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν υπάρξει μεταβατική συμφωνία. Καθώς η ημερομηνία εξόδου της 29ης Μαρτίου 2019 πλησιάζει, το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ενδεχόμενο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθως, παρατίθενται προτάσεις του IASB οι οποίες κοινοποιήθηκαν για σχολιασμό, ενώ στη συνέχεια περιλαμβάνονται ορισμένα καίρια σημεία που αφορούν στις γνωστοποιήσεις για τα ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15, όπως προέκυψαν από πρόσφατες εκδόσεις του UK FRC.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των προσφάτως εκδοθέντων Προτύπων, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com