Γνωρίζετε ότι...

Πληθώρα γνωστών και οικείων τοις πάσι διαδικασιών και διατάξεων, έχουν πλέον καταργηθεί ως επακόλουθο της θέσης σε ισχύ από την 01.01.2014 των νέων κωδίκων φορολογίας. Αναλυτικότερα δεν ισχύουν πλέον τα παρακάτω:

 • Η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων και τόκων δανείων  στο Δημόσιο.
 • Η  διαδικασία μεταβίβασης μετοχών,  εταιρικών μεριδίων και ποσοστών συμμετοχών  σύμφωνα με την οποία σε συνέχεια της μεταβίβασης υποβάλλονταν η σύμβαση στην εφορία και πληρώνονταν ο ανάλογος φόρος.
 • Η υποχρέωση καταβολής φόρου και υποβολής δήλωσης πριν τη μεταβίβαση  τίτλων.
 • Η διαδικασία υπολογισμού:
  • της κατώτατης πραγματικής αξίας μεταβιβαζόμενης  επιχείρησης η οποία εξευρίσκονταν σύμφωνα με τον ν.2238/1994 λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα της άυλης αξίας, της καθαρής θέσης της επιχείρησης και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης,
  • του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση υποκαταστήματος,
  • της κατώτατης πραγματικής αξίας μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε, μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο,  καθώς και ποσοστών συμμετοχής ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών και κοινωνιών.
 • Η αυτοτελής φορολόγηση 5% κατά τη μεταβίβαση των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε
 • Η υποχρέωση απόδοσης από τον ίδιο τον δικαιούχο του εισοδήματος, του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής που προέρχεται από τόκους καταθέσεων και πώληση χρεογράφων και τίτλων αλλοδαπής, όταν δεν έχει διενεργηθεί παρακράτηση από τράπεζα.
 • Ο προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και κάθε είδους τεκμαρτός υπολογισμός των κερδών επιχειρήσεων.
 • Η  παρακράτηση στα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης από τη μεσολαβούσα τράπεζα που ενεργεί την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.
 • Το όριο για τον υπολογισμό του ελάχιστου ακαθάριστου εισοδήματος στα ακίνητα, ορισθέν στο 3.5% της αντικειμενικής αξίας  για τις ενοικιάσεις ακινήτων. Ενώ το όριο για την δωρεάν παραχώρηση μειώθηκε από 3.5% σε 3% με κατάργηση του ανώτατου ορίου 5% που όριζε o ν.2238/1994.
 • Η διάταξη σχετικά με τον τεκμαρτό τόκο, ο οποίος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, για κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρεία προς τα μέλη της ή τρίτους.
 • Η πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την άρση του τραπεζικού απορρήτου.
 • Η προϋπόθεση περί ανώτατου ύψους επιχειρηματικών δαπανών €9.250 ώστε ένας επιχειρηματίας που παρέχει υπηρεσίες με μπλοκάκι να φορολογείται ως μισθωτός.
 • Η δυνατότητα αυτοελέγχου που προβλεπόταν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις με τα άρθρα 13-17 του ν. 3296/2004.
 • Η προνομιακή μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούσαν οι επιχειρήσεις τα οποία θεωρούνταν αφορολόγητα ή κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα, όπως το εισόδημα από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το κέρδος από πώληση μετοχών, η υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο έχει στη συνέχεια συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back), κ.α. Πλέον το μόνο εισόδημα που δεν συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα προς φορολόγηση με τις  γενικές διατάξεις είναι το εισόδημα από θυγατρικές σε άλλο κράτος- μέλος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του 4172/2013.
 • Η δυνατότητα τήρησης ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων του άρθρου 28 του ν.2238/1994 δηλαδή α) τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου το οποίο ιδιοχρησιμοποιείτο καθώς και β) τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας εταιρείας.
 • Η δυνατότητα συμβιβασμού των προστίμων στα 3/5, δεδομένου ότι ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.
 • H κατάθεση και θεώρηση των μισθωτηρίων στη Δ.Ο.Υ. Η υποβολή γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά.
 • Η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
 • Η απαλλαγή από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για  την αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή κεφαλαιουχικής ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή αγοράς εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς.
 • Ο συμπληρωματικός φόρος 1.5% στο εισόδημα από ακίνητα και 3% αντίστοιχα σε περίπτωση που η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ.
 • Η επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε πράξεις σύστασης εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, ενώσεις προσώπων, κ.α. Η κατάργηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει λοιπές πράξεις συγκέντρωσης κεφαλαίου όπως π.χ. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή σύμφωνα με το οποίο:

 • Προβλέπεται νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι €1.000.000 προς τις φορολογικές αρχές και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και σε όσους είχαν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση (ν. 4152/2013) να ενταχθούν σε αυτό, ενώ προβλέπει επιπλέον κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να παραμείνουν στο παλαιότερο πλαίσιο (ν. 4152/2013). Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 100 δόσεις για οφειλές μέχρι €15.000, και αφορά και οφειλές για τις οποίες κάποιος ευθύνεται αλληλεγγύως. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλει την παραγραφή των οφειλών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:
  • H αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι ο φορολογούμενος να έχει υποβάλλει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις φορολογικές ή ασφαλιστικές αντίστοιχα ενώ θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος καθ΄όλη της διάρκεια της ρύθμισης όταν πρόκειται για φορολογικές οφειλές ή να καταβάλλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01.10.2014 και εφεξής αν η ρύθμιση αφορά αυτές.
  • Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο της οφειλής που υπάρχει μέχρι 1η Οκτωβρίου 2014 (για τις φορολογικές), 30 Σεπτεμβρίου 2014 (για τις ασφαλιστικές) ενώ από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση υπολογίζεται το ετήσιο προνομιακό επιτόκιο 4.56% και όχι οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του Κ.Ε.Δ.Ε και Κ.Φ.Δ.
  • Υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στις εν λόγω ρυθμίσεις ακόμα και των φορολογικών οφειλών οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:
   • τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή
   • δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
   • έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ.

  • Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
  • Η μη εμπρόθεσμη καταβολή έχει ως συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολής και την άμεση επιδίωξη είσπραξης με ότι αυτό συνεπάγεται.
  • Οι προαναφερθείσες συνέπειες δεν επέρχονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα 2 δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή μια δόση ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για 2 μήνες. Στις εν λόγω περιπτώσεις  επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 2%.
  • Η υπαγωγή στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής παρέχει μια σειρά  ευεργετημάτων όπως ενδεικτικά: χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωση οφειλών από τη φορολογική διοίκηση για τις φορολογικές οφειλές, μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών για τις ασφαλιστικές οφειλές, αναστέλλει την λήψη αναγκαστικών μέτρων και τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κ.ο.κ.
  • Υπογραμμίζεται πως η φορολογική διοίκηση διατηρεί  το δικαίωμα σε περιπτώσεις φορολογικών οφειλών : να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και των συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στα πρόσωπα που ρυθμίζουν εφάπαξ την οφειλή τους ακόμα και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη ενώ έχει δικαίωμα να παρακρατεί οφειλές του προσώπου που έκανε τη ρύθμιση προς τρίτους μέχρι την κάλυψη 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.
 • Επεκτείνεται η δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ περί καταγγελίας μισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσης επί ακινήτων που του έχουν μεταβιβαστεί κατά κυριότητα να επεκταθεί και σε περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων έχει μόνο δικαίωμα παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης τους. Επιπλέον ορίζεται η διαδικασία απόδοσης του ακινήτου καθώς και η χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
 • Παρατείνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην εστίαση μέχρι 31.12.2015, καθώς επίσης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, της οποίας οι συντελεστές υπολογισμού μειώνονται κατά 30% από 1 /1/2015.
 • Αποσυναρτάται η απαλλαγή από κάθε φόρο τέλος χαρτοσήμου κ.ο.κ του άρθρου 3 του αναπτυξιακού νόμου 1297/1972 από την υποχρέωση ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων για τουλάχιστον 5 έτη από τη μετατροπή ή συγχώνευση  όταν αυτά ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση των ακινήτων καθώς εκ του σκοπού και αντικειμένου των εργασιών τα ακίνητα αυτά προορίζονται για εκμετάλλευση και όχι ιδία χρήση. Υπενθυμίζεται, πως ο νόμος επιτρέπει στη διάρκεια της πενταετίας από την μετατροπή μόνο την εκμίσθωση των ακινήτων της εταιρείας ή την εκποίηση τους υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της εκποίησης θα χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών για την απόκτηση νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ίσης τουλάχιστον αξίας.
 • man oliveΓίνεται μια προσπάθεια οριοθέτησης της δυνατότητας δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών από τον Οικονομικό εισαγγελέα, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή, όπως πρόσφατα υπογράμμισε και το ΣτΕ, προσκρούει σε συνταγματικώς κατοχυρωμένα αγαθά. Συγκεκριμένα ορίζεται, πως ο Οικονομικός Εισαγγελέας μπορεί να προβεί στην δέσμευση με αιτιολογημένη διάταξη κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η κατάσχεση μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός έτους το οποίο μπορεί να παραταθεί. Για την άρση της κατάσχεσης θα πρέπει να γίνει αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Η εν λόγω αίτηση δεν αναστέλλει την κατάσχεση.
 • Λαμβάνονται υπ’ όψιν τα πραγματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτων κατά τον προσδιορισμό των ετησίων δαπανών διαβίωσης των φορολογούμενων και όχι η αντικειμενική τους αξία, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
 • Προστίθεται στο άρθρο 34 παρ. 2 που αφορά στο χειρισμό της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος και «ο σύζυγος» του φορολογούμενου με αποτέλεσμα να τακτοποιούνται τα θέματα που προκύπτουν κατά την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών μεταξύ συζύγων. Συγκεκριμένα, ορίζεται πως αν η διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος δεν καλύπτεται με τα ποσά που ορίζει ο Κώδικας φορολογίας εισοδήματος στο άρθρο 34 δηλαδή με πραγματικά εισοδήματα, χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνειο βέβαιης χρονολογίας, δωρεά ή γονική παροχή κ.ο.κ τότε η διαφορά καλύπτεται από το συνολικό εισόδημα του άλλου συζύγου. Όταν και στους δύο συζύγους απομένει ακάλυπτο ποσό, τότε για τον καθένα σύζυγο λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που προκύπτει από το δικό του τεκμαρτό εισόδημα.