ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 10.11.2019
Νέο Φορολογικό νομοσχέδιο: (α) Aπό την 1.1.2020 απαλλάσσονται τα Ελληνικά νομικά πρόσωπα από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, υπό προυποθέσεις. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%. (β) Από την 1.1.2020 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%. (γ) Από την 1.1.2019 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής γίνεται 24%. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%. (δ) Μέχρι την 31.12.2022 απαλλάσσονται τα φυσικά πρόσωπα από την υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων. (ε) Ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φοροδιαφυγής για χρήσεις από 2012 και εφεξής περιορίζεται από τα 20 στα 10 έτη. (στ) Μέχρι την 31.12.2019 δεν φορολογείται το ποσό της διαγραφής χρεών νομικών προσώπων προς πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού (ζ) Η φορολόγηση δικαιωμάτων μετοχών (“stock options”) ως παροχή σε είδος επεκτείνεται και στα συγγενικά πρόσωπα εργαζόμενων της επιχείρησης η οποία τα παρέχει, χωρίς καμία βελτίωση στον τρόπο φορολόγησης τους. (η) Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης μη κατοίκων Ελλάδος που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με πληρωμή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ, εφόσον επενδύουν 500.000 ευρώ και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος επί τουλάχιστον επτά έτη την τελευταία οκταετία.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 13.10.2019
Aύριο λήγει η προθεσμία καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων της πρώτης ομάδας στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που δημιουργήθηκε. Στη πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 89/1967 ( όπως τροποποιήθηκε με το ν.3427/2005), ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979, αστικές εταιρείες δικηγόρων κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτιλιακές που υπάγονται στον ν. 27/1975 δεν έχουν καμία υποχρέωση καταχώρησης στο εν λόγω μητρώο. Οι προθεσμίες για τους λοιπούς υπόχρεους καταχώρησης είναι: η 1η Νοεμβρίου (κυρίως αλλοδαπές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα) και η 29η Νοεμβρίου (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εμπορικές εταιρείες κλπ.). Σε όσους δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ επίσης δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Website: www.grant-thornton.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας