Στέλλα Αγγελοπούλου Principal, Head of Technology Intelligence & Performance Αθήνα 210 7280 000