Μετά από είκοσι χρόνια ανάπτυξης, το ΣΔΛΠ (IASB) έχει δημοσιεύσει  το ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια». Το καινούργιο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 το οποίο δημοσιεύθηκε το 2004. Το ΔΠΧΑ 4 είχε σχεδιαστεί ως προσωρινό Πρότυπο και, συνεπώς, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εκδίδανε ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνέχισαν τη λογιστική τους αντιμετώπιση βάσει πολιτικών που είχαν αναπτύξει σύμφωνα με τα προηγούμενα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Επομένως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν να χρησιμοποιούν μια πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων για τη λογιστική αντιμετώπιση ασφαλιστήριων συμβολαίων, πράγμα που δυσχέραινε τη σύγκριση της οικονομικής απόδοσης παρόμοιων εταιρειών. 

ΔΠΧΑ 17 - η καινούργια προσέγγιση

Το ΔΠΧΑ 17 επιλύει τα θέματα συγκρισιμότητας που είχαν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 και εισάγει την απαίτηση του να λογιστικοποιούνται με συνέπεια όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα λογιστικοποιούνται στις τρέχουσες αξίες και όχι στο ιστορικό κόστος, και, επομένως, θα καταργηθεί η ισχύουσα πρακτική να χρησιμοποιούνται δεδομένα από την ημερομηνία σύναψης συμβολαίων.

Το Πρότυπο εισάγει αρχές επιμέτρησης ασφαλιστήριων συμβολαίων που απαιτούν τα εξής:

  • τρέχουσες, ρητές και αμερόληπτες εκτιμήσεις  μελλοντικών ταμειακών ροών
  • προεξοφλητικά επιτόκια που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων
  • ρητή προσαρμογή που να αντανακλά μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Η αντιμετώπιση του ΔΠΧΑ 17

Το ΔΠΧΑ 17 τροποποιεί τους κανόνες στο πεδίο των χρηματοοικονομικών αναφορών, γεγονός που θα επιφέρει μετασχηματισμό στα απαιτούμενα δεδομένα, στη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στις τεχνολογικές λύσεις που θα απαιτηθούν, καθώς επίσης και στις σχέσεις με τους επενδυτές. Πιστεύουμε ότι κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα εστιάζουν κυρίως σε θέματα όπως:

  • η κατανόηση οικονομικών και λειτουργικών επιπτώσεων κατά την πρώτη μετάβαση και σε περιπτώσεις ανάληψης νέων ασφαλιστικών εργασιών
  • η υλοποίηση αποτελεσματικών λύσεων συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων και απλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και πληροφορικών συστημάτων και
  • η ανάπτυξη και επεξήγηση καινούργιων δεικτών επιμέτρησης επιδόσεων και επιχειρηματικής καθοδήγησης.

Το ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερη εφαρμογή του Προτύπου επιτρέπεται (βάσει της εγχώριας νομοθεσίας).

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Grant Thornton.