Το νέο μοντέλο απομείωσης

Το ΔΠΧΑ 9 (2014) «Χρηματοοικονομικά Μέσα» αναμορφώνει ριζικά τους λογιστικούς κανόνες για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Εισάγει μια νέα προσέγγιση για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, ένα πιο μακρόπνοο «Expected loss model» και επιφέρει νέες σημαντικές απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης.

Ενώ η υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 είναι την 1η Ιανουαρίου 2018 και μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινή, οι εταιρείες πρέπει να αρχίσουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων του νέου προτύπου από τώρα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συλλέξουν και αναλύσουν επιπλέον δεδομένα και να εφαρμόσουν τις αλλαγές στα συστήματα τους καθώς θα υπάρχει αντίκτυπος στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους.

Αυτή είναι η δεύτερη δημοσίευση από μία σειρά δημοσιεύσεων που έχει σχεδιαστεί για να σας προετοιμάσει για το ΔΠΧΑ 9. Σε αυτό το τεύχος, σας προσφέρουμε την ενημέρωση για το νέο μοντέλο απομείωσης «Expected credit loss model» του προτύπου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον επεξήγηση ή πληροφορία γύρω από θέματα εφαρμογής του νέου IFRS 9 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας των Financial Services της Grant Thornton Ελλάδας:

 

Διαβάστε ακόμη:

Κατεβάστε την πλήρη έκδοση εδώ: Get ready for IFRS 9 The impairment requirements

Get ready for IFRS 9

Issue 1: Classifying and measuring financial instruments

Διαβάστε περισσότερα