Ως γνωστόν, οι Διοικήσεις των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα είχαν να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν επιτυχώς τεράστιες και απαιτητικές προκλήσεις κατά το τελευταίο διάστημα όπως τα AQRs και Stress tests των ελληνικών Τραπεζών, την εφαρμογή του Solvency II από τις Ασφαλιστικές εταιρείες, την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών σε πολλές εταιρείες του κλάδου κλπ.

Όλες οι ανωτέρω εποπτικές κυρίως απαιτήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ανάλωση χρόνου και προσπάθειας εκ μέρους των εταιρειών του κλάδου για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων τους.

Εκτιμούμε ωστόσο ότι ήρθε η ώρα όλες οι επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού Τομέα να περάσουν στην επόμενη μέρα και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του νέου διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς για τα χρηματοοικονομικά μέσα (IFRS 9). Η μελλοντική εφαρμογή του IFRS 9 είναι μια πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις και απαιτεί έγκαιρο εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων του προτύπου, κατανόηση των απαιτήσεων του και της επίδρασης του προτύπου στην οικονομική οντότητα.

Στα πλαίσια αυτά σας ενημερώνουμε για την ειδική έκδοση «Get ready for IFRS 9» που καταρτίστηκε από την εξειδικευμένη ομάδα IFRS της Grant Thornton International Ltd. και η οποία πραγματεύεται την ανάλυση των σημείων του IFRS 9 αναφορικά με το Classification & Measurement of Financial Instruments.

Κατά την γνώμη μας το στάδιο του Classification & Measurement of Financial Instruments είναι πρωταρχικής σημασίας καθότι οι Διοικητικές αποφάσεις κατά την αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων θα επηρεάσουν σημαντικά την απεικόνιση τους και την μετέπειτα επίδραση που θα έχουν στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Για οποιαδήποτε επιπλέον επεξήγηση ή πληροφορία γύρω από θέματα εφαρμογής του νέου IFRS 9 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας των Financial Services της Grant Thornton Ελλάδας:

 

Διαβάστε ακόμη:

Get ready for IFRS 9

The impairment requirements

Διαβάστε περισσότερα