Είστε έτοιμοι για τις αλλαγές;

Το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2016 και εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Αντίστοιχα, το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ εντός του 2017, εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019. Νωρίτερη εφαρμογή του Προτύπου επιτρέπεται για τις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 την ή πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.

Οι επιδράσεις από την εφαρμογή των νέων Προτύπων αποτελούν κάτι περισσότερο από μία απλή λογιστική αλλαγή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις θα έχουν αντίκτυπο σε χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Συνεπώς, οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιδράσεις εγκαίρως και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία εφαρμογής των Προτύπων.

 

Διαβάστε την προσέγγιση μας ΔΠΧΑ 15: Νέο Πρότυπο για την αναγνώριση των εσόδων από την Grant Thornton

 

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Grant Thornton

Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει στην εφαρμογή των νέων Προτύπων, μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της, που θα εστιάσουν αποκλειστικά στον κλάδο και στις ειδικότερες απαιτήσεις της εταιρείας σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων μέσω της ακολουθούμενης μεθοδολογίας, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και η οποία περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία από την αρχική αξιολόγηση των επιδράσεων έως και την πλήρη εφαρμογή των νέων Προτύπων.

Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο, στο οποίο μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο των Προτύπων με αναλυτικά επεξηγηματικά παραδείγματα, είναι η 4η αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση της Grant Thornton.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Grant Thornton.

 

 

 

Διαβάστε την προσέγγιση μας ΔΠΧΑ 15: Νέο Πρότυπο για την αναγνώριση των εσόδων Είστε έτοιμοι για τις αλλαγές; Νοέμβριος 2017