Η εξάπλωση του Κορωνοϊού επηρεάζει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων/ λογιστικών χειρισμών που απορρέουν από το γεγονός αυτό. Το παρόν IFRS Alert εξετάζει την επίδραση του Κορωνοϊού στις εταιρικές χρήσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Καθώς ο Κορωνοϊός εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν τις λογιστικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης στη δραστηριότητά τους.

Αποτελούν όμως οι επιπτώσεις  της εξάπλωσης του Κορωνοϊού ένα διορθωτικό γεγονός στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019;

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν το ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς» για να προσδιορίσουν αν οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού αποτελούν διορθωτικό ή μη διορθωτικό γεγονός.

Το ΔΛΠ 10 περιγράφει ένα διορθωτικό γεγονός ως ένα γεγονός που «είναι ενδεικτικό των συνθηκών που υπήρχαν κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς». Κατά την άποψή μας, η ανάπτυξη και εξάπλωση αυτού του ιού συνέβη το 2020 και δεν παρέχει αποδείξεις για συνθήκες οι οποίες  υπήρχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και ως εκ τούτου αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός. Την 31η Δεκεμβρίου 2019 υπήρχαν λίγες αναφερθείσες περιπτώσεις και ελάχιστα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την εξάπλωσή του.

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η επιμέτρηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεών τους την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη εξάπλωση του ιού. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», η απομείωση άυλων στοιχείων του ενεργητικού, όπως η υπεραξία, βάσει του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Στοιχείων του Ενεργητικού», καθώς και τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας». Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 2 «Αποθέματα», καθώς στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένη ή αδρανής παραγωγική δυναμικότητα, τα γενικά έξοδα (overheads) ενδέχεται να μην κατανεμηθούν στα αποθέματα, όπως συνήθως (δηλαδή, το κόστος μιας διακοπής/ μείωσης της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος αποθεμάτων). Θα πρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί η ύπαρξη αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα  με το ΔΛΠ 12 «Φόροι Eισοδήματος» και κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους.

Γνωστοποιήσεις

Εάν η επίδραση του μη διορθωτικού γεγονότος είναι ουσιώδης για τις οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να γνωστοποιείται. Η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φύση του γεγονότος και μία εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης, ή, εφόσον δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί αυτή, μία σχετική δήλωση.

Εάν θέλετε να συζητήσετε κάποιο από τα θέματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε σχετικές διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@gr.gt.com και εμείς θα σας φέρουμε σε επικοινωνία με ένα εξειδικευμένο στέλεχος της εταιρίας μας.