Οι οικονομικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και ο άμεσος αντίκτυπος, που ήδη διαφαίνεται σε πολλές επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού, των μεταφορών και των καταναλωτικών προϊόντων (πλην ειδών πρώτης ανάγκης), θα ασκήσουν σε κάποιες επιχειρήσεις πιέσεις ρευστότητας και πιθανή μη τήρηση της εξυπηρέτησης χρέους τους.

Επισημαίνουμε έξι πρακτικά μέτρα που μπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν τη σταθερότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης περιόδου:

  1. Αλλαγή στην προσέγγιση των προβλέψεων των ταμειακών ροών: Οι εταιρείες, που δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν κρίση ρευστότητας, πιθανόν να θεωρήσουν υπερβολικά απαιτητικές, τις ενέργειες που απαιτούνται για να αλλάξουν τις διαδικασίες διαχείρισης των ταμειακών ροών τους. Ωστόσο, η μετάβαση σε ένα σύστημα βάσης εισπράξεων και πληρωμών, η καθημερινή πρόβλεψη και η ενσωμάτωση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αυξάνουν, σχεδόν πάντα, το περιθώριο αντοχής, τον χρόνο επίτευξης άλλων μέτρων και την εμπιστοσύνη προς τους μετόχους και τους δανειστές.

  2. Stress testing: Οι προβλέψεις των stress tests για διαφορετικά σενάρια επιπτώσεων θα συμβάλουν στην καλύτερη διασαφήνιση της επάρκειας της ρευστότητας και θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις απαιτούμενες ενέργειες και τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων οικονομικών μερών.

  3. Συμμόρφωση με δανειακές υποχρεώσεις: Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, αναστέλλονται έως τον Σεπτέμβριο οι πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Γεγονός είναι ότι όσο πιο έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση δοθεί στους δανειστές από την επιχείρηση σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις εμπορικές της επιδόσεις και τη ρευστότητα της, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία αναμένεται να της δοθεί.

  4. Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους: Μπορεί νέες πηγές χρηματοδότησης να αντληθούν από τρίτους, θα είναι όμως δυνητικά δαπανηρές και θα απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες. Τις περισσότερες φορές, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα κληθούν να συμβάλλουν άμεσα οικονομικά, όπως βεβαίως και οι υφιστάμενοι πιστωτές της επιχείρησης.

  5. Η μοντελοποίηση του κεφαλαίου κίνησης είναι απαραίτητη: Ορισμένα εργαλεία διευκόλυνσης χρεών επηρεάζονται ταχύτερα από την ύφεση των εμπορικών συναλλαγών. Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, για εκείνα τα εργαλεία, που λειτουργούν με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, όπου η διαθέσιμη χρηματοδότηση εξαρτάται από την κατάσταση των οφειλετών και των αποθεμάτων. Η προσεκτική αναγωγή των επιπτώσεων στις εμπορικές συναλλαγές, στα μέγιστα επιτρεπτά περιθώρια, είναι απαραίτητη.

  6. Επανεξέταση εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης: Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις (αναστολή εξυπηρέτησης φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων επί 4μηνο, έκτακτος μισθός 800 Ευρώ ανά εργαζόμενο, καταβολή 60% του μισθώματος σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της δραστηριότητας κ.λπ.) δίνουν μία «ανάσα» στις επιχειρήσεις αυτές, πλην όμως οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να μελετήσουν προσεκτικά τις εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη κρίση κατά τον βέλτιστο τρόπο και με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας και της απασχόλησης του προσωπικού τους.

Εάν θέλετε να συζητήσετε κάποιο από τα θέματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε σχετικές διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@gr.gt.com και εμείς θα σας φέρουμε σε επικοινωνία με ένα εξειδικευμένο στέλεχος της εταιρίας μας.