Γνωρίζετε ότι:

  • Μερίσματα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης που αφορούν τη χρήση 2018 αλλά θα διανεμηθούν εντός του 2019 με απόφαση γενικής συνέλευσης που θα ληφθεί εντός του ίδιου έτους, υπόκεινται σε φόρο με τον μειωμένο συντελεστή 10% (αντί για 15%). Επιπλέον, οφείλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το παραπάνω προκύπτει, καθώς χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης αντιστοιχεί στο χρόνο λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής των μερισμάτων από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου.

  • Μερίσματα Κυπριακής εταιρείας με εμπορική δραστηριότητα (όχι εταιρεία χαρτοφυλακίου) που θα διανεμηθούν σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδος, με απόφαση γενικής συνέλευσης του 2019, υπόκεινται σε φόρο μερισμάτων με συντελεστή 10% (αντί για 15%) και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, στην πράξη, δεν θα καταβληθεί φόρος μερισμάτων στην Ελλάδα μέσω του μηχανισμού πίστωσης του Κυπριακού εταιρικού φόρου (σήμερα 12,5%). Θα οφείλεται, ωστόσο, εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.

  • Δεν είναι σαφές εάν το δικαίωμα πίστωσης του Κυπριακού εταιρικού φόρου βάσει της ΣΑΔΦ Ελλάδος-Κύπρου έχει εφαρμογή σε περίπτωση διανομής προϊόντος εκκαθάρισης Κυπριακής εταιρείας σε μέτοχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος. Κατά τη γνώμη μας, η παραπάνω δυνατότητα θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τα μερίσματα, καθώς το προϊόν της εκκαθάρισης εξομοιώνεται φορολογικά με διανομή μερίσματος κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου, στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

  • Και οι ελεγκτές μίας ανώνυμης εταιρείας υποχρεούνται σε σύγκληση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Η παραπάνω υποχρέωση ενεργοποιείται όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, όπως οφείλει.

  • Ο ίδιος ο φορέας μίας επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, θα μπορεί πλέον να πιστοποιεί με δική του ευθύνη την υλοποίηση του 50% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, παραλείποντας τη διενέργεια ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα ενεργοποιείται συντομότερα η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, ενώ θα συνυποβάλλονται σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή και, όπου απαιτείται, από πολιτικό μηχανικό ή άλλο επαγγελματία αναλόγως του είδους της επένδυσης. Η παραπάνω ρύθμιση εισάγει μία εναλλακτική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας τακτικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.

  • Προτείνεται η κατάργηση του ελέγχου από τις Περιφέρειες, όπου αυτός προβλέπεται από την νομοθεσία Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρικών μετασχηματισμών με νομοσχέδιο που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση του συστήματος καταχωρίσεων και δημοσιεύσεων στοιχείων των υπόχρεων τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ. Στο πνεύμα αυτό, ο έλεγχος της εκάστοτε αρμόδιας Περιφέρειας περιέρχεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων. Αβέβαιο είναι ωστόσο κατά πόσο θα είναι ομαλή αυτή η μετάβαση, καθώς δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά γι’ αυτό.

  • Προτείνονται, επίσης, αυστηρές διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να φθάσουν το ποσό των €100.000 ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων της νομοθεσίας του ΓΕΜΗ. Οι σχετικές κυρώσεις θα επιβάλλονται σε βάρος των υπόχρεων εταιρειών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Αναμένεται ότι το ενδεχόμενο επιβολής τόσο υψηλών κυρώσεων θα καταστήσει τους υπόχρεους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία. 

  • Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 ξεκίνησε η διαδικασία της «προανάρτησης» στο Κτηματολόγιο Αθήνας για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στην Αθήνα, δηλαδή της προκαταρκτικής ενημέρωσης των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης. Μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) για δύο μήνες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών του taxisnet, θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους και εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων, εντός δύο μηνών, με αποστολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ad@ktimatologio-athina.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com