ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 12.12.2021

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Διευκρινίστηκε περαιτέρω το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα επαναπατρισθέντων στελεχών.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς απευθύνεται σε εργαζομένους, στελέχη και ελεύθερους επαγγελματίες, φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα μας καλύπτοντας νέες θέσεις εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή τους από φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος που λαμβάνουν στη χώρα μας (από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα) για χρονικό διάστημα έως 7 έτη (Ε.2224/2021).

Νέα θέση εργασίας υφίσταται σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των απασχολουμένων την ημέρα κατά την οποία ο αιτών την υπαγωγή αναλαμβάνει υπηρεσία στο ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή στο υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και εφόσον δεν μειωθεί ο αυξημένος αριθμός θέσεων εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας.

Μείωση θέσεων δε θεωρείται ότι επέρχεται σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων ελαττωθεί λόγω οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, συνταξιοδότησης ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο. Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις απόσπασης ή δανεισμού εργαζομένου από αλλοδαπή σε ελληνική επιχείρηση νοούνται ως αύξηση θέσεων εργασίας εφόσον η ελληνική επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο των συνθηκών εκτέλεσης εργασιών και επιβαρύνεται με το κόστος μισθοδοσίας του εργαζομένου.

Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους υπαχθέντες θα διενεργείται στο 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα σε ένα φορολογικό έτος και δε θα διενεργείται για το υπόλοιπο 50% εφόσον προσκομιστεί στον εκκαθαριστή της μισθοδοσίας τους η σχετική εγκριτική απόφαση.

Ωστόσο, η μειωμένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος αφορά αποκλειστικά το εισόδημα που οι φορολογούμενοι λαμβάνουν από συγκεκριμένο εργοδότη στο πλαίσιο ανάληψης νέας θέσης εργασίας και δεν επεκτείνεται και σε άλλο εισόδημα (από μισθωτή εργασία ή άλλη πηγή) που οι φορολογούμενοι ενδεχομένως λαμβάνουν στην Ελλάδα.

Εάν μεταβληθεί η θέση εργασίας των φυσικών προσώπων μετά την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς πρέπει να γίνει νέα γνωστοποίηση στις φορολογικές αρχές και να υποβληθεί νέα υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης νέας θέσης εργασίας εκ μέρους του νέου εργοδότη προκειμένου να συνεχιστεί η υπαγωγή των φορολογουμένων στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσα έτη υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 7 ετών.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διατηρηθεί η παρακράτηση φόρου για το 50% του εισοδήματος που λαμβάνουν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο της καινούργιας εγκριτικής απόφασης των φορολογικών αρχών στο νέο εκκαθαριστή μισθοδοσίας τους.


Πτωχευτικός νόμος 4738/2020: Ο ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη διαδικασία πτώχευσης μίας επιχείρησης
Πτωχευτικός νόμος 4738/2020: Ο ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη διαδικασία πτώχευσης μίας επιχείρησης
Read this article

 

Διευθυντές ή μέλη ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δικαιούνται να υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα δεν είχε διευκρινισθεί επακριβώς ποιες ιδιότητες εντάσσονται στην ως άνω κατηγορία των διευθυντών ή μελών ΔΣ με αποτέλεσμα να υφίστατο συχνά διχογνωμία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων. Ωστόσο, ρητώς πλέον διευκρινίζεται ότι στο εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης δύνανται να υπαχθούν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ, καθώς και εκπρόσωποι ΟΕ και ΕΕ, οι οποίοι λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό την ως άνω ιδιότητα. Με άλλα λόγια, οι αμοιβές που λαμβάνουν εξομοιώνονται πλήρως με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας. Εφόσον λοιπόν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής και η αμειβόμενη θέση συνιστά νέα θέση εργασίας, τότε και οι ανωτέρω ομάδες επ’ αμοιβή ρητά δικαιούνται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης.

Η υπαγωγή στο ανωτέρω καθεστώς φορολόγησης δε διαφοροποιεί τη βάση υπολογισμού για το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Παρά το γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος για τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα υπολογίζεται επί του 50% του εισοδήματός που αποκτούν από μισθωτή ή επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν παύει να υφίσταται και για εκείνους η υποχρέωση διενέργειας πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που λαμβάνουν από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν καλυφθεί από τους υπαχθέντες στο ειδικό φορολογικό καθεστώς το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών, θα προκύψει για εκείνους επιπρόσθετος φόρος (με συντελεστή 22%), υπολογιζόμενος επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Υφίσταται δυνατότητα παράτασης στην προθεσμία που έχει η αρμόδια φορολογική αρχή προς απάντηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την 31η Ιουλίου εκάστου φορολογικού έτους.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε προγενέστερη απόφαση της ΑΑΔΕ, η αρμόδια φορολογική αρχή οφείλει καταρχήν να απαντήσει στις υποβληθείσες αιτήσεις εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όσες αιτήσεις υποβάλλονται μετά την 31η Ιουλίου εκάστου φορολογικού έτους εξετάζονται για την υπαγωγή των αιτούντων στο ειδικό φορολογικό καθεστώς κατά το επόμενο φορολογικό έτος. Με τη νέα εγκύκλιο όμως δίνεται πλέον στη φορολογική αρχή η δυνατότητα να εξετάζει τις αιτήσεις σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την αρχικά προβλεπόμενη εξηκονθήμερη προθεσμία εφόσον υποβάλλονται μετά την 31η Ιουλίου εκάστου έτους. Ειδικότερα, η φορολογική αρχή δύναται να εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις έως την 20η Φεβρουαρίου του έτους υπαγωγής των φορολογουμένων στο ειδικό καθεστώς (Ε.2224/2021).