Γνωρίζετε ότι...

 

  • Εμποροβιομηχανικές εταιρείες «του Νόμου 89». Το σχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει και ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν στις λεγόμενες «εμποροβιομηχανικές» εταιρείες του α.ν. 89/1967 (οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται με τις ναυτιλιακές που υπάγονται στο ν. 27/1975). Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες του α.ν. 89/1967 να παρέχουν υπηρεσίες και σε ελληνικές επιχειρήσεις με τις οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι διεθνείς όμιλοι που διαθέτουν τέτοια γραφεία στην Ελλάδα και παρέχουν μέσω αυτών υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου, θα μπορούν πλέον να έχουν παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα και εντός της Ελλάδας. Τα βασικά πλεονεκτήματα των εταιρειών του α.ν. 89/1967 παραμένουν ως έχουν: α)Τα φορολογητέα κέρδη τους προκύπτουν ως σταθερό ποσοστό των δαπανών τους, β) Το περιθώριο κέρδους των ενδοομιλικών τους συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προτέρων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, γ) το αλλοδαπό προσωπικό τους φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα.
  • O α.ν. 89/1967. Ο νόμος αυτός αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα διαθέσιμα εργαλεία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι επιτρέπει σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς ομίλους να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα οργανωμένο «Κέντρο Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών», κατά τα πρότυπα των Shared Services Centers του εξωτερικού, υπό ένα καθεστώς μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου (σημειωτέον ότι η ασφάλεια δικαίου σημειώνεται διεθνώς ως ο βασικότερος παράγοντας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων). Η λειτουργία ενός τέτοιου Κέντρου στην Ελλάδα συνίσταται στην παροχή διοικητικής υποστήριξης (π.χ. έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τα κεντρικά γραφεία ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την προσθήκη και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. εποπτείας εφοδιαστικής αλυσίδας, νομικής υποστήριξης, logistics κλπ) στις ήδη επιτρεπόμενες κατηγορίες, ώστε να καταστεί ακόμη πιο λειτουργικό και ευθέως ανταγωνιστικό προς τα αντίστοιχα του εξωτερικού το ελληνικό αυτό καθεστώς Κέντρων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (CRS). Η Ρωσία και το Ισραήλ προστέθηκαν στα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Ο.Ο.Σ.Α. για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν σε χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Όπως είναι γνωστό, η ανταλλαγή θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ έχει σχεδιαστεί ένα Κοινό Σύστημα Μετάδοσης (CTS), βασικό στοιχείο του οποίου είναι η προστασία των δεδομένων μέσω τελειοποιημένης κρυπτογράφησης.
  • Εταιρικά αυτοκίνητα. Σοβαρά αντικίνητρα δημιουργήθηκαν στην αγορά του αυτοκινήτου - εκτός από την αύξηση του τέλους ταξινόμησης, του Φ.Π.Α. και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το 80% του κόστους των εταιρικών αυτοκινήτων (αντί του προηγούμενου 30%) θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Μέχρι τώρα, δηλαδή, θεωρείτο ότι το εταιρικό αυτοκίνητο πρωτίστως εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ πλέον θεωρείται κυρίως παροχή σε είδος προς το προσωπικό.
  • Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Δεν επιτρέπεται η ανάκληση φορολογικής δήλωσης απευθείας ενώπιον του δικαστηρίου μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Πριν τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας αυτής, ήταν δυνατή η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης και κατευθείαν ενώπιον του δικαστηρίου, όταν υπήρχε νομική πλάνη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και, εφόσον απορριφθούν, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή (ΔΕφΑθ 3158/2015).
  • Capital controls. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις στην Ελλάδα από την έναρξη επιβολής των capital controls μειώθηκαν συνολικά κατά 19 δις Ευρώ. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 42 δις Ευρώ που είχαν εκρεύσει στο εξωτερικό πριν τα capital controls (Δεκέμβριος - Ιούλιος 2015) λόγω της αβεβαιότητας για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Το μη παρήγορο είναι ότι συνεχίζουν να βαίνουν συνεχώς μειούμενες – τον Απρίλιο του 2016 το ύψος των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών συρρικνώθηκε κατά 43 εκατομμύρια Ευρώ και διαμορφώθηκε στα 121,43 δις Ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2003.

    Οι ελληνικές επιχειρήσεις προφανώς αναγκάστηκαν να αναπτύξουν μεθόδους για να αποφύγουν τα ασφυκτικά εμπόδια στη λειτουργία τους που επιφέρει η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Και ενώ από τη μια αναμένεται περαιτέρω χαλάρωση στα capital controls, από την άλλη, για την αντιμετώπιση του θέματος των μειούμενων καταθέσεων, εξετάζεται η λήψη μέτρων που θα καθιστά ασύμφορη τη συναλλαγή με μετρητά. Εκτός από τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, τα σχετικά μέτρα θα καταλαμβάνουν και τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com