Γνωρίζετε ότι:

 • Μπορείτε πλέον να υποβάλλετε εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου (με τις παλαιές διατάξεις αυτό δεν ήταν δυνατό). Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο υπολογίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου που προκύπτει. Εάν η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο προσδιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος, δηλαδή πρακτικά το πρόστιμο θα ανέρχεται σε αυτήn την περίπτωση σε ποσοστό έως 30% της διαφοράς του κυρίου φόρου. Δεν προβλέπεται πάντως κάποια μείωση για τους τόκους, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης και οι οποίοι επιβάλλονται επιπρόσθετα στο παραπάνω πρόστιμο.

 • Για εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση που υποβάλλεται: 
  α) πριν την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, το πρόστιμο περιορίζεται μόνο στον τόκο 8,76 % ετησίως (πλέον των μικρών αυτοτελών προστίμων του άρθρου 54 ΚΦΔ).
  β) μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο έως 50% του ποσού του φόρου που προκύπτει, πλέον του ποσοστού του τόκου 8,76% ετησίως.

 • Το παραπάνω πρόστιμο περιορίζεται σε ποσοστό έως 30% εφόσον η εξόφληση γίνει εντός 30 ημερών. Η μείωση καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις, ακόμη και υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μόνον ο προσωρινός προσδιορισμός μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των διοικητικών δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και εκείνες για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Πρακτικά, εκκρεμής είναι κάθε φορολογική υπόθεση για την οποία είτε εκκρεμεί η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, είτε δεν έχει εκδοθεί και επιδοθεί επ’ αυτής αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 • Θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα κέρδη επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας της επιχείρησης και αναπτύχθηκε από την ίδια για τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η παραπάνω διάταξη είχε ενσωματωθεί στον ν. 3842/2010 αλλά μέχρι τώρα είχε μείνει ανεφάρμοστη.

 • Οι ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μέχρι το τέλος του 2020, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1979 (Α’ 96) και τα αποθεματικά της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967. Για τις μη εισηγμένες και τις ΕΠΕ, ισχύει επιπλέον  η προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από του παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.

 • Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται στις εισηγμένες εταιρείες φορολογούνται με συντελεστή 5%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση για όσα κεφαλαιοποιούνται το 2018, 10% για το 2019 και 20% για το 2020. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της. Για τις μη εισηγμένες και τις ΕΠΕ, το ποσοστό για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θα ανέρχεται σε 10% έως 31.12.2019 και σε 20% κατά τη διάρκεια του 2020.

 • Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα μείον κέρδη παικτών) των τυχερών παιγνίων των εταιρειών καζίνο (ΕΚΑΖ) που λαμβάνουν νέες άδειες, με συντελεστές που ξεκινούν από 8% για μικτό κέρδος άνω των 500.000.000 Ευρώ και ανέρχονται έως 20% για μικτό κέρδος κάτω των 100.000.000 Ευρώ. Οι ΕΚΑΖ καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, ίσο με το 1% των ακαθάριστων εσόδων (μικτό κέρδος) των τυχερών παιγνίων που διεξάγουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com