Γνωρίζετε ότι...

  • Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων: Από τις φετινές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι, έχουν για πρώτη φορά υποχρέωση να δηλώσουν όχι μόνο ότι κατέχουν περιουσία (ακίνητα ή καταθέσεις κλπ) στην αλλοδαπή αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα. Οι σχετικοί κωδικοί της δήλωσης (029-030) συμπληρώνονται και από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα). Επίσης, τα εισοδήματα αλλοδαπής θα δηλώνονται στο εξής ανά χώρα.

  • Πίστωση φόρου αλλοδαπής όταν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ.: Έναντι και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης πιστώνεται στην Ελλάδα ο φόρος αλλοδαπής, εφόσον υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που προβλέπει τη μέθοδο της πίστωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Α.1070/2020) ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας στην αλλοδαπή πιστώνεται στη χώρα μας έναντι και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο εν λόγω εισόδημα (και όχι μόνο έναντι του κύριου φόρου εισοδήματος). Η πίστωση γίνεται έως το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι, εάν ο φόρος αλλοδαπής είναι υψηλότερος, δε χωρεί επιστροφή φόρου για το υπερβάλλον ποσό. Υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο Ε.2147/2019 της ΑΑΔΕ έγινε δεκτό ότι στην έννοια του φόρου εισοδήματος έναντι του οποίου φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έχει δικαίωμα πίστωσης φόρου αλλοδαπής περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σε συμμόρφωση με την απόφαση 2465/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας.   

  • Πίστωση φόρου αλλοδαπής όταν δεν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ.: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. με τη χώρα πηγής του εισοδήματος, η πίστωση περιορίζεται στον κύριο φόρο εισοδήματος και δεν καταλαμβάνει και την εισφορά αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του φόρου μερισμάτων, ακόμα και αν ο φόρος αλλοδαπής υπερβαίνει τον ελληνικό φόρο μερισμάτων (5%), το υπερβάλλον ποσό δεν πιστώνεται έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συνεπώς, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (2,2 – 10%), ανεξάρτητα εάν αυτό μπορεί να καλυφθεί, ολικά ή μερικά, από το φόρο αλλοδαπής. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κατά την συμπλήρωση των σχετικών κωδικών της δήλωσης, επιλέγεται εάν ο φόρος αλλοδαπής αφορά χώρες με τις οποίες υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. που προβλέπει τη μέθοδο της πίστωσης, προκειμένου η πίστωση να καταλάβει ή όχι και την εισφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

  • Κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: Ποσά που εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, καλύπτουν μόνο δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (κωδικοί 781-782), για ποσά που προέρχονται από πώληση ακινήτου, διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών ποσών ή λοιπές περιπτώσεις πρέπει να επιλέγεται αν αυτά εισπράχθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Εφόσον εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή δηλώνεται περαιτέρω αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ή όχι. Στην περίπτωση μη εισαγωγής τους στη χώρα, τα ποσά αυτά καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.  Ομοίως, στους κωδικούς αυτούς δύναται να περιληφθεί και ποσό φόρου που επιστράφηκε στο φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και συμπεριληφθεί στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογικού έτους που καταβλήθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com