Γνωρίζετε ότι...

 

 • Με την ψήφιση από την Βουλή του νόμου για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού, τροποποιήθηκε και το φορολογικό σύστημα. Το πρόσφατο νομοθέτημα περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες ακολουθούν διαφορετική λογική από αυτήν της ενιαίας φορολόγησης του εισοδήματος από την ίδια πηγή, όπως το ότι οι προσωπικές εταιρείες (με τζίρο μέχρι €1,5 εκ.) έχουν σημαντικά μικρότερη φορολογική επιβάρυνση που φθάνει τις 16 ποσοστιαίες μονάδες για το ίδιο εισόδημα σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Η φορολογία των εισοδημάτων για το φορολογικό έτος 2016 συνοπτικά έχει ως εξής:
 • Κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και γενικά εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία
  39,65%   : η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας και των μελών
  0-10%     : το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
  100%      : η προκαταβολή του εταιρικού φόρου για τα εισοδήματα του επομένου έτους­­­
 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), δικηγορικές, συμβολαιογραφικές με απλογραφικά βιβλία (ακαθάριστα έσοδα μέχρι €1.5 εκ.)
  29%        : η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας και των μελών
  0-10%     : το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
  100%      : η προκαταβολή του εταιρικού φόρου για τα εισοδήματα του επομένου έτους
 • Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
  27,5% (€11.000): ο φόρος για εισόδημα € 40.000
  45%        : η φορολογική επιβάρυνση για το εισόδημα άνω των €40.000
  0-10%     : το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
  100%      : η προκαταβολή του φόρου για τα εισοδήματα του επόμενου έτους

Ωστόσο, όσοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει εγγράφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία πρόσωπα ή αν το 75% των εισοδημάτων τους προέρχονται από ένα πρόσωπο, εξομοιώνονται με μισθωτούς. Για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε μέχρι δύο πρόσωπα, υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον «εργοδότη(ες)».

 • Μισθωτή εργασία και αμοιβές μελών ΔΣ
  27,5% (€11.000): ο φόρος για εισόδημα €40.000
  45%        : η φορολογική επιβάρυνση για το εισόδημα άνω των €40.000
  0-10%     : το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
  1,2%       : τα τέλη χαρτοσήμου στις αμοιβές μελών ΔΣ
 • Εισόδημα από ακίνητα
  28,15% (€9.850): ο φόρος για εισόδημα €35.000
  45%        : η φορολογική επιβάρυνση για το εισόδημα άνω των €35.000
  0-10%     : το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
 • Από 1.1.2017 αρχίζει να λειτουργεί νέος ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδικαίως και ενοποιούνται όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ καθίσταται εφεξής αρμόδιος για τη χορήγηση των συντάξεων και κάθε είδους παροχών ή επιδομάτων.
 • Στον νέο φορέα υπάγονται υποχρεωτικά οι εξής κατηγορίες εργαζομένων: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ε λεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%.
 • Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς ανέρχεται σε περίπου 41% (εργαζόμενος και εργοδότης) και για τους λοιπούς περίπου 38% που συμπεριλαμβάνει επικουρική και εφάπαξ. Για όσους δεν έχουν υποχρέωση σε εισφορά επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ το ποσοστό είναι 26,95%.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές φαίνεται ότι θα υπολογίζονται με ανώτατο μηνιαίο όριο τα €5,860. Αναμένεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων που θα διευκρινίζουν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών κάθε κατηγορίας.
 • Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα προβλέπεται επίσης για όλους τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους (σήμερα στα€586 μηνιαίως). Έτσι, σε περίπτωση π.χ. ύπαρξης ζημιών ή μηδενικής διανομής στα μέλη προσωπικών εταιρειών, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του παραπάνω ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος.
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους οι εισφορές υπολογίζονται πλέον επί του μηνιαίου εισοδήματός τους με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (εντός των κατώτατων και ανώτατων προβλεπόμενων ορίων).
 • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι κάτω από 3% έχουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μισθωτών μόνον εάν λαμβάνουν αμοιβή.
 • Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έχει και ο «εργοδότης» για τους ελεύθερους επαγγελματίες που τιμολογούν με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέχρι δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τους μισθωτούς.
 • Νέοι ασφαλισμένοι  επωφελούνται μειωμένων συντελεστών μόνο για τον κλάδο κύριας σύνταξης και για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης ως «ταμειακή διευκόλυνση», δεδομένου ότι καλούνται να πληρώσουν τα επόμενα χρόνια την όποια διαφορά επωφελούνται λόγω της μείωσης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com