Γνωρίζετε ότι...

 

 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται και στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015. Το πεδίο επιβολής καταλαμβάνει το σύνολο του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογητέου ή απαλλασσομένου. Εξαιρούνται οι εφάπαξ καταβαλλόμενες παροχές από ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας και τα αναγραφόμενα ποσά στους κωδικούς 781-782 της φορολογικής δήλωσης (π.χ., δάνεια, δωρεές, ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων), καθότι δεν αποτελούν εισόδημα.
 • Η πώληση εισηγμένων μετοχών από φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδος υπόκειται σε φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15%, μόνον όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών επί της αξίας πώλησης των εισηγμένων μετοχών.
 • Φορολογείται με συντελεστή 15% το κέρδος που πραγματοποιεί φυσικό πρόσωπο από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτης χώρας, εταιρικών ομολόγων τρίτης χώρας, ομολόγων ελληνικού Δημοσίου, μετοχών μη εισηγμένων.
 • Απαλλάσσονται όμως από τον φόρο τα κέρδη από την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων ημεδαπών και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, εταιρικών ομολόγων ημεδαπών και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
 • Μερίσματα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από τη συμμετοχή τους σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (AEEΧ), Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) απαλλάσσονται του φόρου.
 • Δεν απαλλάσσονται, αντίθετα, τα κέρδη λόγω συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συναλλαγών (ΑΚΕΣ). Τα κέρδη αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στο όνομα των μεριδιούχων φυσικών προσώπων, ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το ΑΚΕΣ (π.χ., μετοχές, ομόλογα) και από το οποίο πηγάζει το εισόδημα.
 • Οι τόκοι που αποκτούν φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 15% και εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι τόκοι κάθε μορφής κατάθεσης, εσωτερικού και εξωτερικού, ανεξαρτήτως νομίσματος, οι τόκοι εταιρικών ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι τόκοι που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), τα πρόσθετα ωφελήματα (premiums), οι συμφωνίες επαναγοράς (repos/ reverse repos) και οι ανταμοιβές που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
 • Απαλλάσσονται, όμως, από τον φόρο οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι τόκοι ομολόγων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογήν συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
 • Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων που εισπράττουν οι μεριδιούχοι φυσικά πρόσωπα από τις συμμετοχές τους σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων και Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση να έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος του ΕΟΧ/Ελβετία.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής απαλλάσσονται των τεκμηρίων διαβίωσης (δευτερεύουσες κατοικίες, σκάφη, αυτοκίνητα, κ.λπ.) ακόμη και εάν διαθέτουν ΑΦΜ ή αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Αντίθετα, υπόκεινται στον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού ελάχιστης φορολογικής υποχρέωσης «πόθεν έσχες» μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και το τίμημα της συναλλαγής καταβάλλεται στην Ελλάδα.
 • Η διάταξη για την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ενεργοποιείται, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να τεκμαίρεται ότι έχει εισόδημα 3.000 ευρώ όταν αποκτά έστω και 1 ευρώ εισόδημα από τόκους καταθέσεων, ακόμη και εάν δεν έχει κάποιο άλλο πραγματικό εισόδημα.
 • Η αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης –που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., κ.λπ.– λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των προσώπων που είναι εταίροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι. Αντίθετα, τα τεκμήρια αντικειμενικής δαπάνης δεν εφαρμόζονται στα σκάφη αναψυχής επαγγελματικής χρήσης (και αυτά που ανήκουν σε ΝΕΠΑ ή σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής).
 • Η αγορά χρεογράφων, γενικά, συνιστά δαπάνη απόκτησης περιουσίας και, συνεπώς, πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του φορολογουμένου ή από ανάλωση φορολογηθέντος κεφαλαίου.
 • Για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή αντίγραφο της εκκαθαριστικής δήλωσης στο άλλο κράτος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα πρέπει να υποβληθεί οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ισχυρό δεσμό του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος. Αν το φυσικό πρόσωπο δεν προχωρήσει σε διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (δηλαδή, δεν «κλείσει» τα βιβλία του) στην Ελλάδα, οι φορολογικές αρχές αμφισβητούν την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας, ακόμα και αν δεν έχει γίνει καμία εγγραφή στα βιβλία του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com