Γνωρίζετε ότι...

 

  • Ποσό τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο μεταφέρθηκε ως έμβασμα στο εξωτερικό, είναι δυνατόν να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον το επίμαχο ποσό κριθεί ως περιουσιακή προσαύξηση αγνώστου προελεύσεως. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο κρίσιμος χρόνος του εν λόγω ποσού δεν εντοπίζεται στην χρήση κατά την οποία διενεργήθηκε το έμβασμα, αλλά είτε στην χρήση κατά την οποία το εν λόγω ποσό κατατέθηκε (ως σύνολο ή τμηματικά) στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε στην χρήση κατά την οποία προκύπτει ότι επήλθε η προσαύξηση της περιουσίας του φορολογούμενου (ΔΕφΑθ 2128/2016).
  • Πάνω από 17.000 αιτήσεις για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας έχουν υποβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια (2014 και 2015). Για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας λόγω μετοικεσίας στο εξωτερικό απαιτείται κατά κύριο λόγο «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας» που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, καθώς και ορισμός φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα. Ο φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και δεν φέρει ευθύνη ενώπιον των φορολογικών αρχών. Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μπορεί να προσκομίζεται και αργότερα, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
  • Κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων παρέχονται από άλλες χώρες τη στιγμή που στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των προσώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα και μετοικούν στην αλλοδαπή. Συγκεκριμένα στην Κύπρο, αλλοδαποί που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι εκεί έχουν έκπτωση 20% ανά έτος για 5 χρόνια επί του φορολογητέου εισοδήματος τους από έμμισθη εργασία, εφόσον αυτό δεν ξεπερνά τις €100.000. Αν ξεπερνά τις €100.000 η έκπτωση αυτή φτάνει το 50% ανά έτος για 10 έτη. Τα ποσοστά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε μόλις 7,8% για τον εργαζόμενο και 7,8% για τον εργοδότη με ανώτατη βάση ασφαλιστέων αποδοχών τα €4.533 μηνιαίως (ή €54.396 ετησίως).
  • Επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή κυρώσεων για παραγεγραμμένα έτη (δηλαδή μέχρι τη χρήση 2009) στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος (που σήμερα είναι η χρήση 2010) εφόσον δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο για εισοδήματα που δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν όταν αποκτήθηκαν, π.χ. μερίσματα, κέρδη από πώληση μετοχών, τόκοι κλπ., καθώς και για ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, όπως π.χ. εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αφού με την παράλειψη δήλωσής τους δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη. Αντίστοιχα, για τον σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών θα λαμβάνονται υπόψη συγκεντρωτικά τα δηλωθέντα εισοδήματα παλαιότερων χρήσεων, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.
  • Δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Έτσι, δεν επιβάλλεται εισφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν τη χρήση 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη και εάν δηλωθούν εκ των υστέρων σε έτος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά, διότι δεν καθίστανται με τη δήλωση αυτή εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, τα παραπάνω ισχύουν και για την έκτακτη εισφορά που είχε υποβληθεί σε συνολικά καθαρά εισοδήματα φυσικών προσώπων άνω των €60.000 με το νόμο 3758/2009, καθώς και για την έκτακτη εισφορά σε συνολικό καθαρό εισόδημα άνω των €100.000 βάσει του νόμου 3833/2010 .
  • Στα πέντε έτη καθορίζεται με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που γεννήθηκε μετά την 1.1.2014. Για πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε πριν την 31.12.2013, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη τριετής προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται από τον Κώδικα Φ.Π.Α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com