Γνωρίζετε ότι...

  • Αλλάζει πάλι ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής σε είδος που αντιστοιχεί στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Σημείο αναφοράς αποτελεί πλέον η λιανική τιμή προ φόρων του εταιρικού αυτοκινήτου και όχι το κόστος του, όπως εμφανίζεται ως δαπάνη στα βιβλία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής, η αξία υπολογίζεται ως ποσοστό της λιανικής τιμής προ φόρων, η οποία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την αύξηση της συγκεκριμένης τιμής. Το ποσοστό αυτό ξεκινά από 4% ετησίως για λιανική τιμή έως €12.000 και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 22% ετησίως για λιανική τιμή άνω των €25.000. Η αξία της παροχής μειώνεται όσο αυξάνεται η παλαιότητα του οχήματος. Δεν υπολογίζεται παροχή σε είδος από τη χρήση οχήματος με λιανική τιμή πώλησης μέχρι €12.000, εφόσον η χρήση του εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Ο υπολογισμός της αξίας της παροχής από παραχώρηση οχήματος έχει μεταβληθεί αρκετές φορές από την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης το 2010 (εισήχθη για πρώτη φορά με τον ν. 3842/2010 στον προϊσχύσαντα Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994). Συγκεκριμένα, για τις χρήσεις 2010 έως και 2013, η αξία της παραχώρησης οχήματος υπολογιζόταν ως ποσοστό επί της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας του έτους πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Ενδεικτικά, το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 15% ετησίως για εργοστασιακή αξία έως €22.000, και έφτανε μέχρι και το 30% για αξία άνω των €30.000. Κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, η αξία υπολογιζόταν ως σταθερό ποσοστό 30% επί του κόστους του οχήματος που εμφανιζόταν ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης, περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Τον περασμένο Μάιο το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε σε 80% για τη χρήση 2016, αλλαγή που ωστόσο πρακτικά θα μείνει ανεφάρμοστη. 
  • Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (CFC Rules) είναιτο παθητικό εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας να προέρχεται από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Με το δεδομένο αυτό, οι κανόνες CFC δεν εφαρμόζονται όταν η αλλοδαπή εταιρεία αποκτά τόκους, μερίσματα κ.λπ. από συναλλαγές αποκλειστικά με μη συνδεδεμένα πρόσωπα. Δηλαδή, εάν το χαρτοφυλάκιο της αλλοδαπής εταιρείας αποτελείται από μετοχές και χρηματοοικονομικά προϊόντα εταιρειών εκτός του Ομίλου που αυτή ανήκει, τα σχετικά κέρδη δεν υπόκειται στους ελληνικούς κανόνες CFC.
  • Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μεταβάλλεται συνεχώς από το 2000 και εφεξής, ενώ σταθερός έχει παραμείνει μόνο για δύο τριετίες. Συγκεκριμένα, κατά τις χρήσεις 2002-2004, ο συντελεστής είχε παραμείνει στο 35%, ενώ κατά τη τριετία 2007-2009 είχε μείνει στάσιμος στο 25%. Από το 2000 και εφεξής, ο εταιρικός συντελεστής εμφάνιζε πτωτική τάση, καθώς είχε μειωθεί από 40% σε μόλις 20% (2012). Από το 2013, όμως, ο συντελεστής άρχισε και πάλι να αυξάνεται με αποτέλεσμα σήμερα να ανέρχεται στο επίπεδο που βρισκόταν το 2006 (29%).
  • Σε περίπτωση ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε φορολογικό έτος κατά το οποίο λαμβάνει χώρα διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, τα κέρδη αυτά υπόκειται σε φόρο ως προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ζημιών. Δηλαδή, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται δεν μπορεί να συναθροίζεται με τις ζημίες του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
  • Δυνατή είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις καθώς και ο επιμερισμός των ζημιών κατά την εισφορά κλάδου, εφόσον ο μετασχηματισμός βασίζεται στις προνομιακές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013). Αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα παραπάνω.
  • Σύμφωνα με έγγραφη θέση της φορολογικής διοίκησης, όταν τα ενδοομιλικά μερίσματα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, οι δαπάνεςπου έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών) δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται.  Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα ή όχι καταβολή μερίσματος. Οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τόκοι δανείων) πραγματοποιούνται όχι μόνο για την απόκτηση της συμμετοχής, αλλά και για τη χρηματοδότηση μίας ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, ανεξάρτητα από το εάν η χρηματοδότηση αυτή διευρύνει τη δυνατότητα κτήσης αφορολόγητου εσόδου (δηλαδή ενδοομιλικού μερίσματος).
  • Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ ευθύνεται για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ακόμη και για χρέη που βεβαιώθηκαν μετά τη λήξη της θητείας του, εφόσον αυτά ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο διατηρούσε την παραπάνω ιδιότητα.
  • Αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες οι δαπάνες εταιρείας για τα επιβατικά Ι.Χ. όπως π.χ. οι δαπάνες αγοράς καυσίμων, εκτός εάν η φορολογική αρχή  αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κατά τη διάρκεια της κρινόμενης περιόδου έγινε χρήση των αυτοκινήτων της εταιρείας για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών των υπαλλήλων της εταιρείας (ΣτΕ 3325/2015).
  • Από 1.1.2017 θα θεωρείται ασφαλιστικά μισθωτός, όποιος προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε περισσότερες από δύο εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, καθώς αυτές θα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία οικονομική οντότητα, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου, αρμοδίου για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com