Γνωρίζετε ότι:

  • ΑΠΟ 1.1.2019 ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Στις νέες διατάξεις εμπίπτουν και οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης (εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ). Πλέον απαιτούνται σωρευτικώς (α) η χορήγηση άδειας έγκρισης από το Δ.Σ., (β) η κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης (“fairness opinion”) από ορκωτό ελεγκτή για τις εισηγμένες εταιρείες για το κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους και (γ) γενικευμένη δημοσιότητα. Ενδεικτικά, καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση της χορηγούμενης άδειας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ύψος της συναλλαγής, η οποία θα συνοδεύεται από την παραπάνω έκθεση αξιολόγησης.

  • ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.. Στις εταιρείες αυτές, ο προσδιορισμός και το επιτρεπτό των αμοιβών υπόκειται σε διπλό ελεγκτικό μηχανισμό. Καταρχάς, οφείλουν να θεσπίσουν πολιτική αποδοχών, τετραετούς το πολύ διάρκειας, η οποία έχει το  περιεχόμενο που ορίζεται στον νέο νόμο των Α.Ε., και υπόκειται σε έγκριση από την Γ.Σ.. Η ψήφος της Γ.Σ. είναι δεσμευτική, και όχι συμβουλευτική. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, και ενόσω ισχύει, παραμένει αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας. Το δεύτερο σκέλος του μηχανισμού παροχής αμοιβών για τις εισηγμένες εταιρείες είναι η έκθεση αποδοχών, η οποία συγκεκριμενοποιεί τις αμοιβές ανά εταιρική χρήση.

  • ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ στις Α.Ε. να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην υιοθέτηση υπέρογκων αμοιβών για τα μέλη Δ.Σ. και ιδίως του διευθύνοντος συμβούλου.  Άλλες στρεβλώσεις που φιλοδοξεί να «διορθώσει» o νόμος είναι, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις ανάληψης υπερβολικού κινδύνου από τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. σε βάρος της μακροπρόθεσμης πορείας της εταιρείας (όπως συμβαίνει πχ σε bonus συνδεδεμένο με την διακύμανση της μετοχής), η καταβολή αποζημιώσεων διακοπής της εργασιακής σχέσης (“golden parachutes”), οι οποίες φαίνεται ότι καταβάλλονται ακόμη και σε περιπτώσεις αποχώρησης λόγω ανεπαρκούς απόδοσης ή για προσωπικούς λόγους κλπ.

  • ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ») ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΑΥΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Η σχετική διάταξη δεν κάνει διάκριση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Έτσι όταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος αποκτούν για παράδειγμα ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή αποκτούν μετοχές αλλοδαπής εταιρείας, υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης (Ε.2008/2019).

  • Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ εφόσον τα εισοδήματα αυτά έχουν φορολογηθεί ή νομίμως απαλλαγεί και περιλαμβάνονται στη δήλωση του εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών, μερίσματα μετόχων ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975, το τίμημα πώλησης ακινήτου στην αλλοδαπή. Η δικαιολόγηση των τεκμηρίων συντρέχει ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή όχι (Ε.2008/2019).

  • ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακίνητων στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Η παράταση της ισχύουσας προθεσμίας, που έληξε στις 18/01/2019, κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με χρεώσεις δημοτικών τελών πολίτες, οι οποίοι είτε δεν ενημερώθηκαν εντός της εξάμηνης προθεσμίας για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στον οικείο Ο.Τ.Α..

  • ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ «ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Ή ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ Ή ΑΙΤΙΑ» ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, αυτοτελώς, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 33% για τα φορολογικά έτη από το 2014 και εφεξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη χρήση του 2013, η οποία δεν είναι παραγεγραμμένη και μπορεί να ελεγχθεί, η προσαύξηση περιουσίας προστίθεται, ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, στα λοιπά εισοδήματα της εν λόγω κατηγορίας, τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 26% έως το ποσό των 50.000 €, ενώ για το υπερβάλλον, με 33%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com